velikost textu

Třídní schůzky začínajících učitelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Třídní schůzky začínajících učitelů
Název v angličtině:
Parental evenings with teachers-beginners
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Vlčková
Vedoucí:
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Pěnička
Id práce:
187889
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunikace s rodiči, třídní schůzky, individuální konzultace učitel-žák-rodič, začínající učitel, podpora začínajících učitelů
Klíčová slova v angličtině:
communication with parents, parental evenings, individual consultation teacher-student-parent, beginning teacher, the support of teachers-beginners
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce řeší problematiku třídních schůzek a s nimi spojenou přípravu, realizaci, průběh a samotnou komunikaci začínajících učitelů primární školy s rodiči žáků. Cílem diplomové práce je vytvořit na základě dat získaných od začínajících učitelů a rodičů soubor postupů a doporučení, které se setkaly v praxi s úspěchem a mohou se jimi inspirovat nejen další začínající učitelé. V teoretické části identifikuje diplomová práce kompetence, které umožňují učiteli efektivně zvládnout tuto profesní situaci a na základě odborné literatury uvádí vzorové příklady jednání, které přispívají k lepší přípravě a průběhu třídních schůzek. Výzkum v empirickém části sleduje případy čtyř začínajících učitelů. Využity jsou výzkumné metody pozorování, polostrukturovaný rozhovor a dotazník. Výzkum v rámci diplomové práce trval půl roku, během něhož proběhlo pozorování třídních schůzek, následně po třídních schůzkách probíhaly rozhovory se začínajícími učiteli a celý výzkum byl ukončen dotazníkem vytvořeným pro rodiče. Získaná data byla poté vyhodnocena a porovnána s částí teoretickou. Po půlročním spolupráci se začínajícími učiteli, sběru dat a jejich vyhodnocení se podařilo vytvořit přehled funkčních kroků, které se pro zdárný průběh třídních schůzek v praxi osvědčily. Jde o jakýsi návod, jak při plánováni a samotné realizaci třídních schůzek postupovat a souhrn doporučení, která jsou pozitivně přijímána ze strany učitelů i rodičů. Velký vliv na celkové vnímání učitele a průběh třídních schůzek hraje přístup a snaha učitele. Největší oporou jsou začínajícím učitelům jejich kolegové, jež pomáhají s přípravami, a které není radno podcenit. Učitelé by neměli opomínat inspiraci z dostupných odborných zdrojů, které mohou vnést do procesu určité zpestřující prvky. Vytvoření osnovy je základní pomůckou v učitelově přípravě, která by měla obsahovat veškeré body nutné ke zmínění na třídních schůzkách. Právě vynechání některého z nich může někdy negativně ovlivnit vzájemné vztahy s rodiči.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the issue of parental evenings and their associated preparation, realization, process and communication of beginning teachers of primary school with pupils' parents. The aim of the diploma thesis is to create a set of procedures and recommendations based on the data obtained from starting teachers and parents, which have been successfully implemented in practice and can be inspired not only by other novice teachers. In the theoretical part, the diploma thesis identifies competencies that enable the teacher to effectively manage this professional situation and, on the basis of professional literature, it provides examples of conduct that contribute to better preparation and process of parental evenings. Research in the empirical part follows the cases of four beginning teachers. Methods which were used are observation, semi-structured interview and questionnaire. The research of this diploma thesis lasted for six months, during which were observed parental evenings, followed by interviews with beginning teachers. The whole research was completed with a questionnaire created for parents. The obtained data was then evaluated and compared with the theoretical part. After six months of co-operation with participating teachers, data collection and evaluation, it was possible to create an overview of the functional steps that had success in parental meetings. This should be a guideline for progressing and summarizing recommendations that are positively accepted by both teachers and parents when planning and implementing parental meetings. The teachers' attitude and effort have a big influence on the teacher's overall perception by parents and the process of classroom meetings. The most common support get the beginning teachers from their colleagues, who help with the preparations, and which should not be underestimated. Teachers should not ignore inspiration from available professional resources that can bring some distinctive elements into the process. Creating a curriculum is a basic tool in teacher preparation, which should include all the points needed to refer to parental evenings. Omitting just one of them can sometimes negatively affect relationships with parents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Vlčková 757 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Anna Vlčková 483 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Vlčková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Vlčková 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 494 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Pěnička 240 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 153 kB