velikost textu

Objevení východu a jeho tajů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Objevení východu a jeho tajů
Název v angličtině:
The Discovery of the East and Its Mysteries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ngoc Bich Buiová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Oponent:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Id práce:
187885
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Ráda bych se ve své bakalářské práci věnovala cestám českých cestovatelů na východ, při nichž objevili Asii. Zaměřila bych se převážně na jihovýchodní Asii a pokud bude dostatek materiálu tak na mou rodnou vlast, Vietnam. Prací bych se ráda přiblížila k pocitům tehdejšího cestovatele a jeho vnímání nově objeveného asijského světa. Zajímá mě střet a šíření křesťanství, které s sebou přináší cestovatelé, s buddhismem a jeho zvyky. Ráda bych se věnovala v jedné kapitole také porovnání obou náboženství a jejich oblíbenosti v té době mezi obyvateli Asie. Také mě zajímá, jakému přijetí se dostalo samotným cestovatelům od obyvatel Asie. Určitě bych se také zaměřila na mezinárodní obchod mezi kontinenty, protože Asie byla pro Evropu orientální království k obchodu. Možná bych se v jedné kapitole ráda zaobírala také mentalitou evropského člověka a asijského člověka. Cílem této práce bude znovuobjevení dálného východu pomocí dochovaných pramenů. A pochopení nápadu cestovatelů k vydání se na tuto cestu.
Abstract v angličtině:
Abstract I would like to, in my bachelor thesis preoccupied journeys of Czech travellers eastwards, during which they discovered Asia. I will focus mainly on Southeast Asia and if there is enough material on my homeland Vietnam. I would like to approach to the feeling of former travelers and the perception of newly discovered Asian world. I´m interested in conflict and the spread of Christianity that brings travelers with Buddhism and its habits. I would like to devote one chapter also to compared two religions and their popularity at that time among the inhabitants of Asia. I´m also interested in which acceptance did travelers get from residents of Asia. I will also focused on the international trade between continents, because Asia was for Europe oriental kingdom for business. Maybe in one chapter I would like to compare the mentality of European man and an Asian man. The aim of this thesis will bet he rediscovery of the East using the surviving sources. And understanding the idea for travelers to expense on this journey.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ngoc Bich Buiová 2.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ngoc Bich Buiová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ngoc Bich Buiová 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 320 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 335 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 153 kB