velikost textu

The Unconscious in Coleridge

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Unconscious in Coleridge
Název v češtině:
Nevědomí u Coleridge
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Flanderová
Vedoucí:
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Miroslava Horová
Id práce:
187878
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika — Filozofie (AAA FS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
S. T. Coleridge|nevědomí|imaginace|romantismus|poezie
Klíčová slova v angličtině:
S. T. Coleridge|the unconscious|imagination|romanticism|poetry
Abstrakt:
Abstrakt: Pojem „já“ během romantismu mění svůj význam. Lze zde sledovat posun od tradičního karteziánského vědomí k vnímání „já“ jako komplexní struktury, která zahrnuje i nevědomí. Konceptuální posun ve významu „já“ zasáhl nejen filosofii, ale i poezii a myšlení o ní. Práce se zaměřuje na Samuela T. Coleridge, který je považován za předního romantického básníka i teoretika na Britských ostrovech, a ilustruje zmiňovaný pojmový posun na jeho dvou básních, a to na Písni o starém námořníkovi a Kublajchánovi. Práce se zároveň snaží o výklad dvou komplexních, filosofických problémů, které zásadně ovlivnily debaty okolo konceptu „já“. Jde o problém jednoty subjektu a objektu a o epistemologické problém toho, jakým způsobem získáváme vědění. Nastínění filosofického kontextu nám dovoluje situovat vybrané básně v procesu zmiňované konceptuální modifikace. Klíčová slova: S. T. Coleridge, Já, imaginace, Píseň o starém námořníkovi, Kublajchán
Abstract v angličtině:
Abstract: In the Romantic era, the concept of the Self changes its meaning. There is a shift from the traditional Cartesian consciousness towards perception of the Self as a complex structure including the unconscious. Conceiving of the Self anew struck not only philosophy but thinking about poetry and poetry as well. The thesis focuses on Samuel T. Coleridge, who is considered a major romantic poet and theoretician on the British Isles, and it illustrates the conceptual shift on two of his poems: “The Rime of the Ancient Mariner” and “Kubla Khan”. At the same time, the thesis attempts at an explication of two complex philosophical problems that widely influenced the debates around the concept of the Self, i.e. the problem of the unity of subject and object, and the epistemological problem of the means of knowledge acquisition. Foreshadowing of the philosophical context allows us to situate the chosen poems in the process of the aforementioned conceptual modification. Key words: S. T. Coleridge, the Self, imagination, “The Rime of the Ancient Mariner”, “Kubla Khan”
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Flanderová 918 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Flanderová 352 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Flanderová 364 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslava Horová 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB