velikost textu

Ochrana lekára vs. ochrana pacienta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana lekára vs. ochrana pacienta
Název v češtině:
Ochrana lékaře vs. ochrana pacienta
Název v angličtině:
Doctor protection vs. pacient protection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Dominika Svobodová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
187850
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
zásada lege artis, informovaný súhlas, povinná mlčanlivosť, zdravotná dokumentácia, ochrana lekára, ochrana pacienta, medicínske právo
Klíčová slova v angličtině:
principle of lege artis, informed consent, obligation to secrecy, health documentation, doctor protection, patient protection, medical law
Abstrakt:
Abstrakt Ochrana lekára vs. ochrana pacienta. Predmetom tejto diplomovej práce je medicínske právo, konkrétně potom ochrana lekára a ochrana pacienta a ich vzájomné porovnanie ako subjektov stojacich viacmenej naproti sebe. Hlavným cieľom práce bolo rozobrať ochranu subjektov na obidvoch stranách s tým, že skutočným prípadom uvedeným z praxe je názorne poukázané na spornú situáciu, ktorá príkladne môže v tomto vzťahu nastať a zároveň pre lepšie sprístupnenie a pochopenie problematiky pre čitateľa. Zámerom bolo taktiež v rozsahu práce zachytit komplexnú, ale zároveň veľmi rozsiahlu právnu úpravu témy, s ohľadom na rozmedzie práva medicínskeho a občianskeho. Vzhľadom na široký rozsah, ktorý táto téma zahŕňa, sú v práci obsiahnuté oblasti, ktoré sú z môjho pohľadu najzásadnejšie. Na začiatku práce sú uvedené najzákladnejšie právne predpisy a matéria, ktorá medicínske právo upravuje. Nejde o taxatívny výpočet prameňov, a to z dôvodu naozaj veľkého množstva matérie, ktorou je zdravotnícke právo upravené. V následujúcich jednotlivých kapitolách práce je postupne predstavovaná problematika informovaného súhlasu, spolu s ochranou osobných údajov, poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez súhlasu pacienta a zvláštna úprava pre súhlas neplnoletého pacienta, vzťah lekára a pacienta, povinnosť mlčanlivosti, vopred vyslovené prianie, revers. Ďalej sú v práci upravené východiskové atribúty pre medicínske právo, ktorými sú: princíp lege artis, etika a morálka v medicíne, historický vývoj vzťahu medzi lekárom a pacientom v Českej republike a porovnanie českej právnej úpravy vybraných spracovaných tém s odpovedajúcou úpravou v Slovenskej republike. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o stále aktuálnu tému, a to v dôsledku významného postavenia zdravia človeka pre spoločnosť, je predpoklad, že právna úprava jednotlivých problematík medicínskeho práva bude predmetom ešte veľa odborných diskusií a hlavne judikatúry súdov.
Abstract v angličtině:
Abstract Doctor protection vs. patient protection. This diploma thesis deals with the medical law, namely the protection of physicians and the protection of patients, and their mutual comparison as entities standing more or less against each other. The main objective of the thesis was to analyse the protection of both sides; the practical example provides describes a controversial situation which may happen in reality, also gives better understanding of the issue for readers. The aim was to capture the complex and also very extensive legal regulation of the topic, focusing on the touchpoints between the medical and civic laws. In view of the wide range of the topic in question, I consider specifically some sections of the thesis as the most important. At the beginning, the thesis provides a specification of the elementary legislation regulating the medical law. This is not a comprehensive list of resources, due to the enormous extent of the legislation regulating the medical law. Individual chapters describe the topics of informed consent and the protection of personal data, the provision of healthcare without the patient’s consent and the special arrangement concerning the consent of underage patients, the relationship between the physician and the patient, the confidentiality duty, previously expressed wishes and the possibility to release patients from treatment based on their written statement. Furthermore, the thesis describes the basic principles on which medical law is built, including the law of medicine, ethics and morals in medicine, historical development of the relationship between the physician and the patient in the Czech Republic, and the comparison of the Czech legislation in selected areas with the corresponding legislation in Slovakia. Because this issue is still topical, owing to the significance of the human health status in the society, it is very likely that the legal regulation of the individual medical law themes will be the subject of many expert discussions and, in particular, the court case law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dominika Svobodová 7.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dominika Svobodová 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dominika Svobodová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 640 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 153 kB