velikost textu

Ochrana práv v životním pojištění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana práv v životním pojištění
Název v angličtině:
Protection of rights in life insurance
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tereza Kořínková
Vedoucí:
JUDr. Petr Kotáb
Oponent:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Id práce:
187805
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Životní pojištění, Ochrana práv, Finanční arbitr
Klíčová slova v angličtině:
Life insurance, Protection of rights, Financial Arbiter
Abstrakt:
Ochrana práv v životním pojištění Abstrakt Předmětem této mé rigorózní práce je ochrana práv v životním pojištění. Důvodem výběru daného tématu je skutečnost, že po ukončení magisterského studijního programu v oboru právo jsem nastoupila do soukromé sféry na pozici firemního právníka mezinárodní pojišťovny a na této pozici působím, ačkoliv u jiné mezinárodní pojišťovny, dodnes. V rámci své pozice mimo jiné zastupuji pojišťovnu v soukromoprávních sporech s pojištěnými osobami, typicky o výplatu pojistného plnění. Dále zastupuji pojišťovnu během veřejnoprávních jednání před Českou národní bankou a v neposlední řadě do mé agendy patří zastupování pojišťovny v řízeních s klienty před finančním arbitrem. Během své praxe jsem se tak setkala se všemi možnostmi a aspekty ochrany práv v životním pojištění a uvědomila si, s čím vším se musí klient pojišťovny při snaze domoci svých nároků a práv seznámit, jaké je jeho postavení v takovém řízení a že mezi smluvními stranami existuje nerovnováha v oblasti informací, kterými ta která smluvní strana disponuje. Svoji práci jsem rozdělila do šesti hlavních kapitol. V první kapitole popisuji institut pojišťovnictví a pojištění, jeho základní charakteristiky a rysy včetně historického vývoje s upozorněním nejvýznamnějších milníků. V druhé kapitole popisuji základní kvalifikaci pojištění a jeho dalšího dělení, přičemž jsem se zaměřila na jednotlivé typy a instituty pojištění včetně popisu základních pojmů. Následující třetí kapitola popisuje samotné životní pojištění, jeho specifika a odlišnosti, jakož i dělení životního pojištění. Zároveň jsem v rámci třetí kapitoly věnovala prostor popisu subjektům životního pojištění, jež jsou stěžejními nositeli práv a povinností. Čtvrtá kapitola primárně pojednává o pojistné smlouvě jako takové z pohledu předchozí a platné legislativy, dále se věnuji povinnostem subjektů pojistné smlouvy při jejím uzavírání, upozorňuji na institut pojistných podmínek, výluk z pojištění, zakázaných ujednání apod. V závěru kapitoly shrnuji jednotlivé způsoby ukončení pojistné smlouvy. Pátá, stěžejní kapitola rigorózní práce, shrnuje možnosti ochrany práv v životním pojištění, poskytuji jasný přehled o veřejnoprávních a soukromoprávních institutech sloužících k hájení práv a nároků klientů pojišťoven tak, jak je zakotven v českém právním řádu. Cílem rigorózní práce je předmětnou problematiku ochrany práv v životním pojištění analyzovat, shrnout jednotlivé možnosti ochrany práv v životním pojištění včetně jejich aspektů se zaměřením na samotné řízení před veřejnoprávní a soukromoprávní institucí, to vše s odkazem na konkrétní případy. Zabývám se tak v první řadě ochranou práv u příslušného soudu, kterou následně porovnávám s ochranou práv v řízení před finančním arbitrem. Dále popisuji specifika možnosti ochrany práv u orgánu dohledu v pojišťovnictví, tedy České národní banky a v neposlední řadě i u profesních a zájmových sdružení a asociací. Jako základní cíl mé rigorózní práce jsem si vytyčila především snahu o ucelený přehled dané právní problematiky s upozorněním na pozitiva a negativa s tím související, to vše ve vztahu ke klientovi pojišťovny (spotřebiteli). Klíčová slova Životní pojištění, Ochrana práv, Finanční arbitr
Abstract v angličtině:
Protection of rights in life insurance Abstract The subject of this rigorous thesis is the protection of rights in life insurance. The main reason for choosing this topic is the fact that completing my master´s degree program in law, I have entered the private sphere as a corporate lawyer of an international insurance company and in this position I am active, althought with another international insurance company, still today. In my position, among other things, I represent the insurance company in private disputes with the insured persons, typically on the payment of insurance benefits (claims). I also represent the insurance company during the public hearing efore the Czech NAtional Bank and, last but not least, in my agenda is the representation of the insurance company in the proceedings with the clients efore the Financial Arbiter. During my practice, I met all the possibilities and apsects of protection of rights in life insurance and I realized chat all the clients of an insurance company have to knowabout thein position in such a procedure and that there is an imbalance in information between the contractual parties and which information each contracting party possesses. I have divided my thesis into six main chapters. In the first chapter I describe the institute of insurance and insurance policy, its basic characteristics and features including historical developments, highlighting milestones. In the second chapter I describe the basic qualification of the insurance and its further division, focusing on individual types and insurance institutions, including a description of the basic concepts. The following third chapter describes life insurance itself, its specifics and differences, as well as the division of life insurance. At the same time, within the third chapter, I gave a description of life insurance entities, which are the fundamental holders of rights and obligations. The fourth chapter deals primarily with this about the insurance policy as such from the perspective of the previous one and the legislation in force, I also deal with the obligations of the parties to the insurance contract when concluding it, I draw attention to the insurance policy, the insurance exclusion, the prohibited agreements, At the end of the chapter I summarize the different ways of terminating the insurance contract. Fifth, the crucial chapter of the thesis, summarizes the possibilities of protection of life insurance rights, provides a clear overview of public and private institutions serving to defend the rights and claims of insurance clients as enshrined in the Czech legal order. The aim of this thesis is to analyze the subject matter of protection of rights in life insurance, summarize the individual possibilities of protection of rights in life insurance, including their aspects, focusing on the proceesings efore public and priváte institutions, all with reference to specific cases. I deal primarily with the protection of the rights of the competent court, which I then compare with the protection of rights in the proceedings before the Financial Arbiter. I am also describing the specifics of the possibility of protection of the rights of the supervisory body in the insurance sector, ie the Czech National Bank and, last but not least, of the professional and interest associations and associations. As the basic aim of my rigorous thesis, I set out above all the effort to get a comprehensive overview of the legal issues with a warning about the positive and negative aspects related to them, all in relation to the client of the insurance company (consumer). Key words Life insurance, Protection of rights, Financial Arbiter
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Kořínková 2.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Kořínková 201 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Kořínková 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Kotáb 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB