velikost textu

Komparace skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu vraždy v českém a slovenském právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu vraždy v českém a slovenském právu
Název v angličtině:
Comparison of the merits of a particularly serious crime of murder in the Czech and Slovak law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Melinda Vrajíková
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Id práce:
187800
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komparace, vražda, zabití.
Klíčová slova v angličtině:
Comparison, murder, manslaughter.
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem této rigorózní práce je komparaci skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu vraždy v českém a slovenském trestním právu. Cílem této rigorózní práce je porovnat právní úpravu zvlášť závažného zločinu vraždy v českém a slovenském právu, najít její shodné, podobné a odlišné znaky a poukázat na ně. Rigorózní práce se nejprve zaměřuje na historický vývoj právní úpravy postihování trestného činu vraždy, dále na ústavní zakotvení ochrany lidského života v obou zemích, které jsou srovnávány, tedy v ČR a na Slovensku. Dále se práce zaměřuje na charakteristiku trestných činů proti životu v obecné rovině. Stěžejní kapitolou práce je kapitola, která se věnuje právní úpravě zvlášť závažného zločinu vraždy a jeho kvalifikovaných a privilegovaných skutkových podstat v současném českém právním řádu. Poté následuje kapitola, která představuje současnou právní úpravu skutkové podstaty vraždy a souvisejících skutkových podstat na Slovensku. Na uvedenou kapitolu pak navazuje kapitola zaměřená na vlastní komparaci právní úpravy trestného činu vraždy v obou srovnávaných zemích. Na základě srovnání právní úpravy skutkové podstaty trestného činu vraždy v čes kém a slovenském právu je možné dospět k závěru, že i s ohledem na společnou historii a vývoj práva lze mezi oběma právními řády identifikovat řadu shod, ale překvapivě i poměrně značné množství rozdílů. Při srovnání skutkové podstaty vraždy v českém a slovenském trestním právu považuji za jeden z nejdůležitějších rozdílů fakt, že slovenský trestní zákon má dvě skutkové podstaty, které odpovídají naší skutkové podstatě vraždy. Ve slovenském právu najdeme samostatný trestný čin úkladné vraždy a samostatný trestný čin vraždy. Úkladná vražda je vůči vraždě kvalifikovanou skutkovou podstatou. Oba tyto trestné činy pak mají vůči sobě kvalifikované skutkové podstaty ve vyšších odstavcích daného paragrafu. Úkladná vražda v zásadě odpovídá české kvalifikované skutkové podstatě vraždy spáchané s rozmyslem nebo po předchozím uvážení.
Abstract v angličtině:
RESUMÉ The theme of this thesis is comparison of the particularly serious crime of murder in the Czech and Slovak criminal law. The aim of this thesis is to compare the legislation with regard to the particularly serious crime of murder in the Czech and Slovak law, to find its identical, similar or different characteristics and to point them out. The thesis first focuses on the historical development of the legislation with regard to prosecuting the crime of murder, as well as to the constitutional protection of human life in both countries, which are being compared, i.e. the Czech Republic and the Slovak Republic. Furthermore, the thesis focuses on the characteristics of crimes against life in general. The key chapter of the work deals with legislation regarding the particularly serious crime of murder and its qualified and privileged facts in the contemporary Czech law. This is followed by a chapter, which presents the current legislation with regard to facts of the crime of murder and related facts of the same crime in the Slovak Republic. The subsequent chapter includes a comparison of the legislation regarding the crime of murder in both countries. Based on the comparison of the legislation related to facts of the crime of murder in the Slovak and Czech law, it is possible to come to the conclusion that there are many similarities between the Czech and Slovak law in this respect, which is the result of the common history of both countries, but surprisingly there is also a relatively large number of differences. In my opinion, one of the most important differences found when comparing the facts of the crime of murder in the Czech and Slovak criminal law is that the Slovak criminal law includes two facts of the crime, which corresponds to the Czech definition of the fact of the crime of murder. The Slovak law recognizes a separate crime of premeditated murder and a separate crime of murder. Premeditated murder is a qualified fact of crime, when compared with murder. Both of these crimes then include facts of the case qualified in higher sections of the given article of the law. Premeditated murder basically corresponds to the Czech qualified fact of the crime of murder committed with forethought or after prior consideration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Melinda Vrajíková 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Melinda Vrajíková 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Melinda Vrajíková 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 176 kB