velikost textu

Impeachment v Evropě: ústavní modely a reálná praxe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Impeachment v Evropě: ústavní modely a reálná praxe
Název v angličtině:
Impeachment in Europe: constitutional models and practice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Filip Medelský
Vedoucí:
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Id práce:
187778
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Impeachment, prezident, odpovědnost, ústava, Evropská unie, odvolatelnost, Paksas, Băsescu, Klaus
Klíčová slova v angličtině:
Impeachment, president, responsibility, constitutiton, European Union, reversibility, Paksas, Băsescu, Klaus
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se věnuje představení a analýze impeachmentu vůči prezidentům v zemích Evropské unie. Diplomová práce představuje a analyzuje jednotlivé ústavní modely impeachmentu na prezidenty v zemích Evropské unie v závislosti na tom, jací jsou ústavní aktéři impeachmentu, kdo a jak rozhoduje o iniciaci celého procesu, za splnění jakých podmínek je možné proces impeachmentu zahájit, za jaké přečiny může být prezident impeachmentu vystaven, které orgány mají právo rozhodnout o výsledku žaloby, jaký postih je možné na prezidenta uplatnit, případně jestli je možné rozhodnutí těchto orgánů nějakým způsobem zvrátit. Práce také analyzuje doposud proběhlé procesy impeachmentů vůči evropským prezidentům, konkrétně se jedná o impeachment prezidenta Paksase a rumunského prezidenta Basesca. Představen je také doposud jediný pokus o ústavní žalobu proti českému prezidentovi Václavu Klausovi. V rámci evropských ústav je možné určit tři hlavní modely impeachmentu v závislosti na tom, jakému orgánu je svěřena pravomoc zbavit prezidenta úřadu. Většina evropských zemí používá soudní model, kdy je prezident zbaven svého úřadu rozhodnutím soudního orgánu. Soudní orgány pak mohou být dvojí povahy. Může se jednak o klasické ústavní soudy nebo o speciální orgány, které rozhodují pouze o žalobách na prezidenty nebo jiné politické představitele. Dále jsou používány parlamentní modely, kde rozhoduje o sesazení prezidenta parlament nebo některá z jeho komor a plebiscitní modely, kde rozhodují občané hlasováním v referendu. V rámci těchto modelů můžeme vysledovat mnoho odlišností ve formálních požadavcích na zahájení procesu a jeho průběh. Z hlediska formálních ustanovení je možné konstatovat, že nejméně obtížné je provést impeachment na prezidenta na Maltě, nicméně je nutné také reflektovat skutečnost, že postavení maltského prezidenta v rámci tamního politického systému není příliš významné a jeho pravomoci se omezují pouze na reprezentační a symbolickou funkci. Z analýzy doposud proběhlých řízení impeachmentu v rámci zkoumaného vzorku zemí lze vyčíst, že impeachment byl iniciován politickými stranami, které byly v opozici proti úřadujícímu prezidentovi. Jejich motivy pak byly obvykle velmi politické, pouze v případě litevského prezidenta Paksase se dát hovořit o vyvození ústavněprávní odpovědnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis presents and analyses the process of impeachment relating to the Presidents of European Union Member States. The thesis presents and analyses individual constitutional models of impeachment across Member States based on the constitutional players involved in the impeachment process, who decides on the initiation of the whole process and how, under what conditions the impeachment process can be initiated, for what offences the President can be impeached, which authorities have the power to decide on the outcome of the complaint, what penalties the President faces and whether it is possible to reverse the decision of these authorities in some way. The thesis also analyses impeachment processes that have taken place against European Presidents thus far, namely, the impeachment of Lithuanian President Paksas, Romanian President Basescu and the only attempt at a constitutional complaint to date against Czech President Václav Klaus. Three main models of impeachment can be identified in the framework of European constitutions, depending on which authority has the power to remove the President from office. Most European countries use the judicial model where the President is removed from office at the decision of a judicial authority. Judicial authorities can be of a dual nature. They can be classic constitutional courts or special bodies that only decide on complaints against Presidents or other political representatives. Other models are the parliamentary model, where the decision to depose the President is made by parliament or one if its chambers and the plebiscite model, where citizens decide by voting in a referendum. There are many differences between these models regarding the formal requirements for initiating the process and its course. In terms of formal provisions, it can be said that the President of Malta would be easiest to impeach, however it must also be noted that the position of the Maltese President is not as significant in the Maltese political system and his powers are limited to a representative and symbolic function. Based on an analysis of impeachment proceedings that have taken place in the analysed sample of countries so far, it can be seen that impeachment was usually initiated by political parties in opposition to the standing President. Their motives were mostly political; constitutional accountability can only be inferred in the case of Lithuanian President Paksas.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Medelský 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Medelský 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Medelský 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 414 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 152 kB