velikost textu

Pyly vybraných alergenních rostlin a jejich didaktické využití ve výuce biologie na gymnáziích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pyly vybraných alergenních rostlin a jejich didaktické využití ve výuce biologie na gymnáziích
Název v angličtině:
Pollens of Selected Alergenic Plants and Their Didactic Use in Teaching Biology at High Schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adéla Šormová
Vedoucí:
RNDr. Jana Skýbová
Oponent:
Mgr. Dagmar Říhová
Id práce:
187763
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — chemie (N BI-CH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Alergie, alergenní rostliny, pylové zrno, pyl, polinóza
Klíčová slova v angličtině:
Allergy, allergenic plants, pollen grain, pollen, polinosis
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na pyly vybraných alergenních rostlin. Práce je strukturována do dvou celků. První, teoretická část popisuje květ a jeho morfologii, dále se zabývá pylovým zrnem, anatomickou stavbou tyčinky, opylením a oplozením, vývojem pylového zrna, jeho stavbou a chemickým složením. Závěr teoretické části, věnovaný alergiím, je rozčleněn do podkapitol zabývajících se imunitou a alergií, pojmenováním a evidencí alergenů, zkříženou a pylovou alergií. Praktická část obsahuje analýzu kurikulárních dokumentů určených studentům gymnázií. Nedílnou součástí práce je dotazníkové šetření u pedagogů gymnázií, ve kterém byla použita metoda dotazování. Cílem tohoto šetření bylo zjistit výskyt řešené problematiky z hlediska zastoupení témat pylů a pylových alergenů v učebnicích pro gymnázia, dále pak zařazení této problematiky do oficiálních kurikulárních dokumentů, vyplývajících z Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice. Na základě výsledků dotazníkového šetření u pedagogů gymnázií byly vypracovány učební materiály ve formě pracovního listu určených pro výuku botaniky a návod na laboratorní cvičení z biologie rostlin. 6
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is focused on the pollen of selected allergenic plants. Thesis is structured into two parts., pollination and fertilization , development of the pollen grain , its structure and chemical composition. The end of the theoretical part, dedicated to allergies, is divided into subsections dealing with First, teoretical part describes the flower and its morphology, discusses the pollen grain, stamen anatomical structure immunity and allergies, naming and registration of allergens and cross- pollen allergy . The practical part contains an analysis of curriculum for students of secondary schools. An integral part of the work is a survey of teachers in secondary schools, in which method of questioning was used. The aim of this questioning was to determine the presence of solved issue in terms of representation of pollen and pollen allergens in textbooks for secondary schools , as well as the inclusion of this issue in the official curriculum, under the National Programme for the Development of Education in the Czech Republic. Based on the results of a questionnaire survey of secondary school teachers, teaching materials have been developed in the form of two worksheets for teaching botany and guidance on laboratory exercises in plant biology. 7
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Šormová 3.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adéla Šormová 510 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Šormová 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Šormová 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Skýbová 381 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dagmar Říhová 306 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 152 kB