velikost textu

Vztah BMI a parametrů tělesného složení u studentů FTVS UK

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah BMI a parametrů tělesného složení u studentů FTVS UK
Název v angličtině:
The relationship of BMI and body composition parameters in students FTVS UK
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Baťová
Vedoucí:
Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Šteffl
Konzultant:
Martin Komarc
Id práce:
187762
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
BMI, tělesné složení
Klíčová slova v angličtině:
BMI, body composition
Abstrakt:
ABSTRAKT Název: Vztah BMI a parametrů tělesného složení u studentů UK FTVS Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení vztahu mezi BMI a vybranými parametry tělesného složení stanovené pomocí přístroje pracujícím na principu bioelektrické impedance (BIA – Tanita MC - 980). Metoda řešení: Tato diplomová práce má charakter empirického výzkumu (metodou pozorování). K analýze tělesného složení byla použita metoda bioelektrické impedance (BIA – Tanita MC - 980). Vztah mezi hodnotami BMI a hodnotami jednotlivých parametrů tělesného složení byl hodnocen pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. Významnost vztahu byla posuzována na hladině významnosti α = 0,05. Celkem bylo sledováno 170 studentů (85 studentů z oboru fyzioterapie, 85 studentů z oboru TVS). Soubor byl dále rozdělen do několika specifických podskupin podle pohlaví, studijního oboru a podle fyzické aktivity. Výsledky: U celého souboru byl nalezen nevýznamný vztah (rs= 0,062) mezi BMI a tělesným tukem (%), významný vztah (rs = 0,386) mezi BMI a tučnou hmotou (kg), významný vztah (rs = 0,603) mezi BMI a viscerálním tukem, významný vztah (rs = 0,624) mezi BMI a tukuprostou hmotou (kg), významný vztah (rs= 0,624) mezi BMI a svalovou hmotou (kg), významný vztah (rs = 0,643) mezi BMI a TBW (kg), nevýznamný vztah (rs = - 0,027) mezi BMI a TBW (%), významný vztah (rs = 0,580) mezi BMI a ICW (kg), významný vztah (rs = 0,708) mezi BMI a ECW (kg). Vztahy BMI a parametrů tělesného složení byly hodnoceny i u jednotlivých specifických podskupin souboru. Klíčová slova: BMI, tělesné složení, rizikové faktory, tělesná hmotnost, tělesná konstituce
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: The relationship of BMI and body composition parametres in UK FTVS students Objectives: The main goal of this diploma thesis is to evaluate the relationship between BMI and some selected parameters of body composition assessed using a bioelectric impedance device (BIA – Tanita MC – 980). Methods: The diploma thesis has the character of an empirical research (observation method). The bioelectric impedance method (BIA – Tanita – MC – 980) was used to analyze the body composition. The relationships between BMI values and individual body composition parameters were evaluated using the Spearman’s correlation coefficient. The statistical significance level was set at α = 0,05. In total, 170 students were studied (85 physiotherapy students, 85 physical education students). The group was further subdivided into several specific subgroup by gender, field of study and physical activity. Results: The results revealed a series of finding within the sample group including the following: an insignificant correlation (rs = 0,062) between BMI and body fat (%), a significant correlation (rs = 0,386) between BMI and fat mass (kg), a significant correlation (rs = 0,603) between BMI and visceral fat, a significant correlation (rs = 0,624) between BMI and fat-free mass (kg), a significant correlation (rs = 0,624) between BMI and muscle mass (kg), a significant correlation (rs = 0,643) between BMI and TBW (kg), an insignificant correlation (rs = - 0,027) between BMI and TBW (%), a significant correlation (rs = 0,580) between BMI and ICW (kg), a significant correlation (rs = 0,708) between BMI and ECW (kg). The relationship between BMI and body composition parameters were also evaluated within each specific subgroup. Keywords: BMI, body composition, risk factors, body weight, physical constitution
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Baťová 1.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Baťová 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Baťová 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Baťová 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Šteffl 432 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB