velikost textu

Market access approach in relation to the internal market

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Market access approach in relation to the internal market
Název v češtině:
Kritérium „přístupu na trh" v rámci problematiky vnitřního trhu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Machovičová
Vedoucí:
JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
Id práce:
187760
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
právo EU, vnitřní trh, přístup na trh, překážka, opatření s účinkem rovnocenným kvantitativním omezením
Klíčová slova v angličtině:
EU law, internal market, market access, restriction, measures having equivalent effect to quantitative restrictions
Abstrakt:
Abstrakt Kritérium „přístupu na trh“ je využíváno Soudním dvorem EU k výkladu pojmu omezení volného pohybu v rámci vnitřního trhu, resp. základních tržních svobod. Jak vyplývá z rozsudku ve věci Komise v. Itálie (přípojné vozíky), základní myšlenkou kritéria je tvrzení, že jakékoliv opatření, které brání v přístupu na trh členského státu, spadá pod pojem omezení, a je tedy prima facie zakázanou překážkou základních tržních svobod neslučitelnou s právem EU, ledaže by takové omezení bylo ospravedlnitelné a přiměřené. Zdá se, že uplatňováním kritéria „přístupu na trh“ se SDEU odchýlil od své původní judikatury zejména v tom smyslu, že pro závěr o neslučitelnosti s právem EU již nevyžaduje, aby posuzované opatření bylo jakkoliv diskriminační. Naproti tomu je pro takový závěr SDEU dostačující, že dané opatření odrazuje ekonomické subjekty od přístupu na trh členského státu nebo činí přístup na trh méně atraktivní či obtížnější. Interpretace pojmu omezení ve světle kritéria „přístupu na trh“ na jedné straně umožňuje SDEU prohloubit evropskou integraci a přispět tak k vytvoření a zajištění fungování vnitřního trhu, v rámci kterého budou veškerá omezení odstraněna. Na druhé straně však tato interpretace výrazně rozšiřuje rozsah pojmu omezení, a tedy obecně rozsah aplikace práva EU. Zejména pak umožňuje SDEU prohlásit za neslučitelné s právem EU obrovské množství opatření přijatých členskými státy, a tímto zásadně zasahuje do jejich autonomie. Nabízí se proto otázka: s ohledem na jeho rozsah, lze kritérium „přístupu na trh“ považovat za legitimní? Pro účely zodpovězení této otázky si předkládaná práce klade za cíl poukázat na komplexnost tématu kritéria „přístupu na trh“ a postihnout nejzávažnější problémy s tímto tématem spojené. Práce nejdříve mapuje vývoj judikatury SDEU, který vyústil právě v přijetí výkladu pomocí kritéria „přístupu na trh“. Následně je kritérium rozebíráno s hlediska jeho rozsahu a možných ústavních základů obsažených ve Smlouvách. Závěrem je posouzeno z pohledu právní jistoty a perspektiv ekonomických subjektů a členských států. S ohledem na závažné důsledky používání kritéria SDEU dochází autorka práce k závěru, že pokud není kritérium přímo nelegitimní, pak je jeho legitimita minimálně značně diskutabilní. Bylo by tedy vhodné, aby SDEU použití tohoto kritéria přehodnotil.
Abstract v angličtině:
Abstract The market access approach refers to a way of interpretation of the notion of restriction to free movement advanced by the Court of Justice of the European Union. The rationale behind the concept, as it emerged from the landmark judgment in Commission v. Italy (Trailers), is that any measure that hinders access to the market is prima facie considered as a restriction to free movement and is therefore held incompatible with EU law unless the Court finds it justified and proportionate. Applying the market access approach the Court seems to have departed from its previous case law as it does not require a measure to be discriminatory in any way. Instead, a measure is already found to constitute a restriction if it is liable to discourage economic operators from accessing the market of a Member State or making such access less attractive or more difficult. On one hand, this interpretation allows the Court to strengthen integration and contribute to establishing the internal market free from any obstacles. On the other hand, it considerably extends the scope of the notion of restriction to free movement and therefore the scope of EU law in general. Particularly, the market access approach allows the Court to strike down an immense amount of national measures and thus intrude into national regulatory autonomy. A necessary question arises: considering its breadth, can the market access approach be deemed legitimate? In order to provide a possible answer to this question, this thesis aims to demonstrate the complexity of the market access approach and identify the most problematic issues arising in connection to the concept. First, the Court´s move towards the market access approach is discussed. Subsequently, the concept with regard to its scope and its constitutional basis is explored. Finally, the lack of legal certainty surrounding the concept is addressed and different perspectives of economic actors and Member States are assessed. Serious implications of the market access approach make the author of this thesis arrive at a conclusion that the legitimacy of the market access is at least questionable, if not impaired. In this regard, the author suggests that the Court reconsiders its approach to the interpretation of the notion of restriction to free movement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Machovičová 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Machovičová 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Machovičová 170 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 152 kB