velikost textu

Strategie arabského literárního překladu v období Naḥdy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategie arabského literárního překladu v období Naḥdy
Název v angličtině:
Strategies of literary translation during the Naḥda
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adéla Provazníková
Vedoucí:
doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Viktor Bielický
Id práce:
187748
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Arabistika — Český jazyk - specializační studium (ARN CJS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překladatelské strategie|moderní arabská literatura|nahḍa|populární literatura|Adíb Isḥáq|Labíba Hášim|kulturní kontakt
Klíčová slova v angličtině:
translation strategies|modern Arabic literature|Nahḍa|paraliterature|Adib Ishaq|Labiba Hashim|cultural encounter
Abstrakt:
Bc. Adéla Provazníková Strategie arabského literárního překladu v období Nahḍy Abstrakt: Diplomová práce se věnuje problematice uměleckého překladu v arabském světě během nahḍy. Spadá do rámce deskriptivních studií překladu a metodologicky využívá modelu Gideona Touryho (1995), od něhož se odvíjí struktura i cíle práce. Po nástinu literárně-historického kontextu se zaměřuje na systematický popis přístupů k překladu v daném období na základě sekundárních textů a zjišťuje, že překladová terminologie i požadavky na překladatele se v 19. století měnily a teprve ustavovaly. Těžištěm práce je textová analýza dvou románových a tří povídkových textů, která odhaluje konkrétní překladatelské strategie. Ukazuje se, že arabští překladatelé v koloniálním kontextu zacházeli se zdrojovými texty tvůrčím způsobem a přizpůsobovali přeložené texty kulturním a historickým specifikům arabského čtenáře dané doby. Klíčová slova: překladatelské strategie, moderní arabská literatura, nahḍa, populární literatura, Adíb Isḥáq, Labíba Hášim, kulturní kontakt
Abstract v angličtině:
Bc. Adéla Provazníková Strategies of literary translation during the Nahḍa Abstract: The thesis deals with the topic of literary translation in the Arab world during the Nahḍa. It falls within the framework of descriptive translation studies and is based methodologically on Gideon Toury’s model (1995), which determines its structure and goals. Following a brief historical and literary context the thesis systematically describes attitudes towards translation in given period and finds that translational terminology and requirements were changing during the 19th century and only yet stabilizing. The core of this thesis lies in the textual analysis of two novels and three short stories, which reveal individual translational strategies. It shows that Arab translators in the colonial context dealt with the source text in a creative manner and accommodated translated texts to the cultural and historical particularities of a contemporary Arab reader. Keywords: translation strategies, modern Arabic literature, Nahḍa, paraliterature, Adib Ishaq, Labiba Hashim, cultural encounter
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Provazníková 960 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Provazníková 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Provazníková 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D. 284 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Viktor Bielický 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB