velikost textu

Kompenzační cvičení ve vrhačských disciplínách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompenzační cvičení ve vrhačských disciplínách
Název v angličtině:
Compensatory exercises for throwers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Markéta Červenková
Vedoucí:
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Id práce:
187743
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Atletika (51-600100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Atletika, vrhy a hody, přetížené oblasti, kompenzační program
Klíčová slova v angličtině:
Athletics, throws, overworked areas, compensatory program
Abstrakt:
Abstrakt NÁZEV PRÁCE: Kompenzační cvičení ve vrhačských disciplínách CÍLE PRÁCE: Diplomová práce Kompenzační cvičení ve vrhačských disciplínách je práce, jejímž cílem je z odborné literatury a z dat získaných od českých reprezentantů hodů a vrhu koulí zjistit nejvíce přetěžované oblasti těla. Druhým cílem je na základě těchto údajů navrhnout kompenzační cvičení pro všechny vrhačské disciplíny. METODY PRÁCE: V diplomové práci jsme nejdříve použili komparační analýzu literatury zabývající se kompenzačními cvičeními ve vrhačských disciplínách. Následně jsme použili kvantitativní metodu dotazování, kdy jsme prostřednictvím ankety zjišťovali nejvíce přetěžované oblasti těla při vrhu a hodech. Nakonec jsme použili metodu testování. Provedli jsme dvě testování flexibility, která je spojena s vrhačským výkonem. Zvolili jsme dotyk prstů za zády pravou i levou rukou, vzpažit vzad v lehu na břiše a hluboký předklon. První testování bylo provedeno před cvičením navrhovaných kompenzačních cvičení, dne 28.10. 2019 v předem určené místnosti. Druhé testování proběhlo za stejných podmínek, ve stejné místnosti i stejný čas, dne 25.11. 2019. VÝSLEDKY: V dostupné literatuře jsme nedohledali žádná kompenzační cvičení, která jsou zaměřená přímo na vrh koulí, hod diskem, hod kladivem a hod oštěpem. Pouze Kerssenbrock (1980), Havlíčková (1993), Šimon (2004) a Bernacíková (2010) se zmiňují o nejvíce přetížených svalech při vrhu a hodech. Z analýzy uvedené literatury, z dat získaných z vyplněné ankety od předních českých vrhačských reprezentantů a z vlastní zkušenosti jsme navrhli kompenzační cvičení pro vrhačské disciplíny. Následné testy flexibility potvrdily, že návrh má pozitivní vliv nejen na flexibilitu těla, ale i na celkový pohybový projev vrhače. KLÍČOVÁ SLOVA: Atletika, vrhy a hody, přetížené oblasti, kompenzační program
Abstract v angličtině:
Abstract NAME OF THESIS: Compensatory exercises for throwers GOALS OF THESIS: The thesis Compensatory exercises for throwers is a paper, goal of which is to determine the most overworked areas of the body from both literature and data gathered from Czech representative throwers. Secondary goal of this paper is to then, based on this information, suggest adequate compensatory exercises for every throwing event. METHODS USED: In the paper we first used comparative analysis of the literature about compensatory exercises for throwers. We then used a quantitative method of questioning, where, utilizing a survey, we gathered data on the most overworked parts of bodies of the throwers. Lastly we applied the testing method. We rendered two tests of flexibility related to thrower's output. We chose touch of both hands with fingertips with one hand over the shouder and the other behind the back, lie down on your stomach with both arms stretching outwards in 45 degree angles and standing forward bend. The first test was carried out before the suggested compensatory exercise in a predetermined room on 29/10/2019. The second test was undertaken under the same circumstances, in the same room, at the same time of day on 25/11/2019. RESULTS: In the available literature, we haven't found any compensatory exercises, which would be specifically designed for either shot put, discus throw, hammer throw or javelin throw. Only authors Kerssenbrock (1980), Havlíčková (1993), Šimon (2004) and Bernacíková (2010) mention most overworked muscles in throwing events. Based on analysis of the aforementined literature, data gathered from surveys given to prominent Czech representative throwers and our own experience, we designed compensatory exercises for throwers. Following testes of flexibility verified that our suggested exercised have positive effect not only on the flexibility of the body, but also on the whole body movements of the throwers. KEY WORDS: Athletics, throws, overworked areas, compensatory program
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Červenková 2.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Červenková 362 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Červenková 363 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 235 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Feher 152 kB