velikost textu

Vliv vzdělávání na zdraví pracovníka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv vzdělávání na zdraví pracovníka
Název v angličtině:
The influence of education on employee’s health
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Pavel Dostál, DiS.
Vedoucí:
PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Id práce:
187735
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika — výchova ke zdraví (N SPG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání, well-being, zdraví, zaměstnanec
Klíčová slova v angličtině:
education, well-being, health, employee
Abstrakt:
ABSTRAKT Teoretická část práce se zaměřuje na výchovu a vzdělávání jako činitele ovlivňující zdraví jedince. Sleduje jak výchova a vzdělávání vytváří podmínky pro udržení a podporu zdraví a zdravého životního stylu. Porovnává historické souvislosti a jednotlivé vzdělávací směry od antiky až po současnost. Mapuje situaci na školách v České republice a v zahraničí. Upozorňuje na jednotlivé moderní pohledy, na postoje společnosti a z nich vycházející cíle a kompetence ve vzdělávání. Empirická část práce vychází z výzkumu, který byl proveden formou dotazníkového šetření a jeho vyhodnocením. Dělí respondenty dle hodnotícího kritéria: „Jak hodnotíte vztah klient-pracovník?“ Jednotlivé odpovědi: a) Pracovník je ve výhodě. b) Pracovník a klient jsou na stejné pozici. c) Klient je ve výhodě. Tyto odpovědi zastupují subjektivní pocit pohody pracovníka na pracovišti. Vzniklé skupiny jsou následně zkoumány z pohledu jejich vzdělávání. Výzkum zjišťuje, zda jsou respondenti vzděláváni samostudiem, jednorázovými, nebo periodickými školeními, nebo zda vzděláváni nejsou. Následně je posouzeno, jestli je vazba mezi intenzitou vzdělávání a toho, jak respondenti hodnotí svoji situaci na pracovišti. Výsledek šetření ukazuje souvislost mezi intenzitou vzdělávání a vnímáním pracovní situace. Větší intenzita samostudia, jednorázových a periodických školení má souvislost s lépe hodnocenou situaci na pracovišti. Průběžně vzdělávaní respondenti vnímají svoji situaci na pracovišti lépe.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The theoretical part is focused on upbringing and education as health determinants in an individual. It observes upbringing and education as they create conditions for sustaining and support of health and healthy lifestyle. Historical connections and particular educational schools from antiquity up to present day are compared. Current state of affairs at schools in the Czech Republic and abroad is surveyed. Different contemporary perspectives are brought into focus, as well as attitudes in society and ensuing educational goals and competence. The empirical part is based on research designed as questionnaire survey and related analysis. The respondents are divided according to the evaluating criterion: What is your evaluation of the client-worker relationship? Particular responses: a) The worker is advantaged. b) The worker and the client are equally matched. c) The client is advantaged. The responses represent the workers´ subjective sense of well-being in the workplace. The groups are then analysed with regard to their education. The survey explores whether respondents self-study, attend one-day or regular training courses, or are not educated at all. Subsequently, the relation between the extent of education and workplace evaluation is assessed. The results indicate connection between the extent of education and perception of workplace. Greater intensity in self-study, one-day and regular training courses are connected with better evaluation of the workplace. Continuously educated respondents tend to view their workplace more favourably.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavel Dostál, DiS. 831 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavel Dostál, DiS. 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavel Dostál, DiS. 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Pavel Dostál, DiS. 272 kB