velikost textu

Květní biologie temperátních a tropických alpínských rostlin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Květní biologie temperátních a tropických alpínských rostlin
Název v angličtině:
Floral biology of temperate and tropical alpine plants
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matyáš Nekola
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zdeněk Janovský
Id práce:
187729
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Adaptace, květní biologie, mikroklima, opylování, životní formy rostlin
Klíčová slova v angličtině:
Adaptation, floral biology, microclimate, plant life forms, pollination
Abstrakt:
Abstrakt Mezi alpínskými ekosystémy světa jsou nejvíce odlišné tropické alpínské ekosystémy, převážně díky asezonalitě jejich klimatu. V temperátních alpíských ekosystémech dochází díky sezonalitě k výrazným změnám teplot během roku, a vytváření sněhové pokrývky. Naopak v tropických alpínských ekosystémech se průměrné teploty během roku výrazně nemění, ale díky vysoké radiační ztrátě tepla v noci dochází k výrazným změnám teplot v průběhu dne. Dále se tato prostředí liší ještě změnou délky dne během roku, rozdílnou nadmořskou výškou a s ní spojeným atmosférickým tlakem. Na tyto odlišné podmínky si rostliny vytvořili různé adaptace. V temperátních alpínských ekosystémech si většina rostliny předpřipravuje základy květů minimálně rok dopředu. Kvetení je iniciováno fotperiodou, teplotou a kombinací předchozích dvou, nebo se spouští hned po ukončení dormance. Časně kvetoucí druhy jsou limitovány přeneseným pylem a jsou cizosprašné, druhy kvetoucí na konci sezóny jsou samosprašné. Hlavními opylovači zde jsou zástupci dvoukřídlých. V tropických alpíských ekosystémech je iniciace kvetení spojována s poklesem minimálních nočních teplot a změnou dostupnosti vody. U asynchronně kvetoucích druhů je tendence k samosprášení. K cizosprášení dochází předně u druhů synchronně kvetoucích. Hlavními opylovači jsou z rodu čmeláků.
Abstract v angličtině:
Abstract From all alpine ecosystems are tropic ones the most distinct, mainly due to aseasonality of their climate. In temperate alpine ecosystems seasonality causes annual changes in temperature and creation of snow cover. On the other hand, in tropical alpine ecosystems annual mean temperatures stay approximately same, but thanks to the high radiation heat loss at night temperatures vary significantly throughout the day diurnal. These environments also differ in change of day length throughout the year, altitude and atmospheric pressure. Plants created diverse adaptations in response to these different conditions. In temperate alpine ecosystems most of plants preform their floral primordia at least one year in advance. Flowering is initiated by photoperiod, temperature and combination of two previous factors, or immediately after the end of dormancy. Early flowering species are limited by the transfer of pollen and are allogamous. Late flowering species are autogamous. Main pollinators are from order Diptera. In tropical alpine ecosystems initiation of flowering correlates with decrease of minimal night temperatures and change in water availability. Asynchronously flowering species tend to be allogamous and autogamy prevails at synchronously flowering species. The most important pollinators are from genus Bombus.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matyáš Nekola 939 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matyáš Nekola 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matyáš Nekola 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdeněk Janovský 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. 152 kB