velikost textu

Informovanost pedagogických asistentů o problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informovanost pedagogických asistentů o problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí
Název v angličtině:
Knowledge of Teacher Assistants about Issues of Mistreated, Abused and Neglected Children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Teodor Brzák
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Id práce:
187716
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
žák se speciálními vzdělávacími potřebami, syndrom CAN, asistent pedagoga na základní škole, krizová intervence, inkluze
Klíčová slova v angličtině:
students with special needs, child abuse and neglect, teacher assistants on elementary school, crisis intervention, inclusion
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem bakalářské práce bylo zmapovat informovanost pedagogických asistentů o problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zjistit, jaké znalosti mají asistenti v jednotlivých oblastech této problematiky. Práce je propojením dvou velkých témat, která mají úzkou spojitost: syndrom CAN a pedagogičtí asistenti. Teoretická část práce spočívá v analýze dostupné literatury a vyvozování kompetencí pedagogických asistentů v oblastech, ve kterých nejsou zatím pevně stanoveny. Kvantitativní výzkum realizovaný v rámci praktické části práce prostřednictvím elektronických dotazníků přináší konkrétní hodnoty procentuální úspěšnosti v jednotlivých oblastech: Syndrom CAN a jeho formy; Rizikové faktory syndromu CAN; Příznaky výskytu syndromu CAN; Krizová intervence při výskytu syndromu CAN. Tyto oblasti odpovídají výzkumným otázkám, které vychází z výzkumného cíle. Respondenty výzkumu bylo 120 pedagogických asistentů působících na základních školách celé České republiky. Práce poskytuje statistické zhodnocení vyplývající z výsledků znalostní části dotazníku. Tyto výsledky odpovídají úspěšnosti jednotlivých asistentů dosažené při vyplňování znalostního testu, která byla v průměru méně než šedesátiprocentní. Úspěšnost v jednotlivých oblastech udává míru znalostí v těchto oblastech. Tyto znalosti můžeme dále zhodnotit podle jejich dostatečnosti při dosažení hranice 70 % úspěšnosti. Dostatečné znalosti prokázali asistenti v oblastech zabývajících se krizovou intervencí a rizikovými faktory. Naopak nedostatečné znalosti asistentů se projevily v oblastech věnujících se syndromu CAN obecně a jeho formám a příznakům jeho výskytu, u kterých byly znalosti výrazně nejslabší.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this work is to map the knowledge of teacher assistants about the issues of child abuse and neglect and to find out, how are they informed of single parts of this problematics. The work connects two big topics, which have very close relation: child abuse and neglect and teacher assistants. The theoretical part of the work is based on analysis of available literature and on inferring teacher assistant’s competences in topics, in which they are not undoubtedly established yet. Quantitative research, which was realised as part of the practical part of the work through electronic questionnaries, brings specific values of percentage success in individual parts of the problematics: Child abuse and neglect and it’s forms; Risk factors of child abuse and neglect; Symptoms of child abuse and neglect; Crisis intervention in case of presence of child abuse and neglect. Those parts correspond to research questions, which are based on research aim. Respondents of the research were 120 teacher assistants, who work at elementary school throughout the Czech Republic. The work provides statistic evaluations, which are derived from results of the knowledge part of the questionnaire. Those results represents the success rate of individual assistants achieved in this part of the questionnaire, which was on average less than sixty percent. The success rate in individual parts indicates a degree of knowledge in those parts. This knowledge can be evaluated according to sufficiency, which we talk about, when the success rate achieve the boundary of 70 %. Assistants showed sufficient knowledge in parts focused on crisis intervention and risk factors of child abuse and neglect. On the contrary, insufficient knowledge was showed in parts focused on child abuse and neglect and it’t forms and symptoms of child abuse and neglect, in which was knowledge significantly weakest.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Teodor Brzák 1.61 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Teodor Brzák 400 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Teodor Brzák 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Teodor Brzák 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 345 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB