velikost textu

Vypravěčské strategie v prózách Jany Krejcarové-Černé

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vypravěčské strategie v prózách Jany Krejcarové-Černé
Název v angličtině:
Narative strategy in Jana Krejcarová´s fiction
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Kuglerová
Vedoucí:
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Andrea Králíková
Id práce:
187708
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Jihovýchodoevropská studia (CL JV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jana Krejcarová-Černá|narativita|vypravěč|subjekt|česká próza 60. let 20. století
Klíčová slova v angličtině:
Jana Krejcarová-Černá|narrativity|narrator|subject|the Czech fiction in 60th of 20th century
Abstrakt:
Abstrakt Práce se bude zabývat prózami Jany Krejcarové-Černé ze 60. let. S teoretickým východiskem v Poetice vyprávění Shlomith Rimmon-Kenan(ové) a s přihlédnutím k pracím Mieke Bal(ové) se práce zaměří na analýzu příběhu v těchto textech, a to především na utváření diegetických rovin a subjektu vypravěče. Cílem práce je poukázat na specifické narativní postupy, která tato autorka při konstrukci svých oficiálně vydávaných próz používala.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis will address the prose works of Jana Krejcarová-Černá from the 1960s. With a theoretical basis in Shlomith Rimmon-Kenan’s Narrative Fiction: Contemporary Poeticsand taking into account the works of Mieke Bal, the thesis will focus on analysing the story in these texts and in particular the creation of diegetic levels and the narrator. The aim of the work is to draw attention to specific narrative techniques used by the author when constructing her officially published prose.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Kuglerová 486 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Kuglerová 145 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Kuglerová 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Kuglerová 148 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrea Králíková 294 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 50 kB