velikost textu

Povolání sestra – kritický nedostatek, jeho důvody a důsledky pro české nemocnice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Povolání sestra – kritický nedostatek, jeho důvody a důsledky pro české nemocnice
Název v angličtině:
The Certified Nurses – Causes and Impacts of Their Critical Paucity in the Czech Hospitals
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Pyskatá
Vedoucí:
PhDr. Michal Růžička, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marie Zvoníčková
Id práce:
187690
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nedostatek sester, vzdělávání, finanční ohodnocení, prestiž, kompetence
Klíčová slova v angličtině:
lack of nurses, education, salaries, prestige, competences
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá současnou problematikou nedostatku nelékařských zdravotnických pracovníků, konkrétně všeobecných, dětských a praktických sester v prostředí českého zdravotnictví. V úvodu teoretické části je zpracován celkový pohled na aktuální nedostatek pracovníků v těchto profesích a na důsledky, které tento nedostatek českým nemocnicím přináší. Dále se teoretická část věnuje několika okruhům, které jsou všeobecně identifikovány jako příčiny nezájmu o toto povolání s důsledkem nedostatku nelékařského zdravotnického personálu. Jedná se především o otázky vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, finanční ohodnocení a také prestiž povolání sestry. Oblast kompetencí v sesterských profesích je zpracována jako doplňují kapitola, k celkovému pohledu na aktuální problematiku. Empirická část zahrnuje zpracování celkem jedenácti uskutečněných rozhovorů se sestrami ve vedoucích funkcích (staniční a vrchní sestry v nemocnicích), jejichž obsahem jsou témata zpracovaná v teoretické části. Rozhovory byly zpracovány jako tematická analýza s pomocí otevřeného kódování. Částečně byla také pro dokreslení situace využita data získaná z diskusní skupiny nelékařských zdravotnických pracovníků na sociálních sítích. Závěrečná část práce obsahuje vyhodnocení rozhovorů, odpovědi na výzkumné otázky, porovnání názorů respondentek s veřejně dostupnými informacemi a celkové shrnutí. Klíčová slova: nedostatek sester, vzdělávání, finanční ohodnocení, prestiž, kompetence
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis is about the current problem of the lack of nurses, in particular general, children and practical nurses in the environment of the Czech health care. In the introduction of the theoretical part, there is an overall view of the current lack of workers in these professions and the consequences that this deficit brings to the Czech hospitals. Furthermore, the theoretical part is about several topics that are generally identified as causes of the lack of interest in this profession due to the lack of nurses. These are especially the issues of education of nurses, salaries and also the prestige of a nurse's profession. The area of competence in nursing professions is elaborated as a supplement chapter, to the overall view of current issues. The empirical part includes eleven interviews with nurses in senior positions (ward and head nurses in hospitals), the topics of which are processed in the theoretical part. The interviews were processed as thematic analysis with the help of open coding. Particularly, data obtained from a discussion group of nurses on social networks was used to illustrate the situation. The final part of the thesis contains the evaluation of the interviews, the answers to the research questions, the comparison of the opinions of the respondents with the publicly available information and the overall summary. Key Words: lack of nurses, education, salaries, prestige, competences
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Pyskatá 1.4 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Pyskatá 270 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Pyskatá 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Pyskatá 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Růžička, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Zvoníčková 214 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB