velikost textu

Dostupnost a obliba stravování žáků základních škol ve stravovacích zařízeních v okrese Mladá Boleslav

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dostupnost a obliba stravování žáků základních škol ve stravovacích zařízeních v okrese Mladá Boleslav
Název v angličtině:
The possibility and popularity of eating meals in school canteen in Mladá Boleslav
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Dominika Štajnerová
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Id práce:
187681
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mladiství do 15 let, stravování, školní jídelna, výživa
Klíčová slova v angličtině:
eating,nutrition, school canteen, young people until 15 years
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá oblibou a dostupností stravování ve školní jídelně na základních školách v okrese Mladá Boleslav. Složení jídelníčků ve školních jídelnách je pod velmi přísným dozorem v závislosti na normách. V teoretické části mé bakalářské práce jsem se zabývala legislativou školních jídelen, historií, normami a systémem kritických bodů. Dále jsem velkou část věnovala základním složkám potravy a součástem vhodného jídelníčku pro žáky základních škol. V praktické části jsem pak zjišťovala, jak jsou žáci ve školních jídelnách spokojeni, co jim vyhovuje a naopak. Hlavním cílem bylo zjistit, jestli se větší procento žáků stravuje ve školních jídelnách nebo ne. Data byla opatřena formou dotazníků. Dotazníky jsem rozdávala ve čtvrté, páté, osmé a deváté třídě na každé z vybraných škol. Jejich vyplnění, dle zjištění, bylo bezproblémové. Díky dotazníkům jsem došla k závěru, že žákům na základních školách, kteří se stravují ve školní jídelně strava chutná, pouze jim občas nevyhovuje prostředí, ve kterém se stravují. Žáci nenavštěvující školní jídelnu uváděli, že jim většinou nechutná, proto si stravu do školy nosí nebo se chodí stravovat domu. KLÍČOVÁ SLOVA stravování, školní jídelna, výživa dětí, mladiství do 15 let
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with the popularity and possibility of eating meals in the school canteens at elementary schools in Mladá Boleslav district. Nowadays the composition of the menu in the school canteens is strictly under control depending on standards. In the theoretical part of my bachelor thesis I was dealing with a school canteen legislation, history of a school canteen, standards and the system of critical points. In another part I applied my mind to write about basic parts of food and components of the suitable menu for pupils at elementary schools. In the practical part I was finding out how satisfied pupils are in their school canteens, what suits them and what does not. One of the main goals was to find out if a higher percentage of pupils eats in the school canteens or not. I chose a questionnaire for the data discovery method. I distributed questionnaires in the fourth, fifth, eighth and ninth classes at each school. Their completions, according to the findings, were problem-free. Thanks to the questionnaires I came to the conclusion that pupils of the primary schools, who eat at the school canteens, are satisfied but sometimes they do not like the environment of the school canteens. Pupils, who do not attend the school canteens said that they do not like the food which is cooked up in the school canteens. They rather take their own food into the school or they go home for lunch. KEYWORDS Catering, School canteen, Children nutrition, kids aged under 15
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dominika Štajnerová 967 kB
Stáhnout Příloha k práci Dominika Štajnerová 105 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dominika Štajnerová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dominika Štajnerová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 332 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 312 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Dominika Štajnerová 72 kB