velikost textu

Postavení učitelek v českém školství od počátku 19. století do současnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení učitelek v českém školství od počátku 19. století do současnosti
Název v angličtině:
The status of teachers in Czech schools since the early 19th century to the present time
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Gáliková, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Id práce:
187676
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — speciální pedagogika (N PG-SPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učitelka, společnost, českého školství, 19. století, učitelský celibát, životopis, vzdělávání učitelek
Klíčová slova v angličtině:
teacher, society, Czech education, 19th century, teacher celibacy, curriculum vitae, teacher education
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá vývojem vzdělávání budoucích učitelů se zaměřením na historické vzdělávání žen-učitelek od roku 1869 až do současnosti. Práce charakterizuje život v 19. století, největší sociokulturní a politické změny, které se v něm udály. A to především z pohledu hospodářství, průmyslu a obchodu, dále jak se měnil pohled na rodinu, domov a zdraví obyvatelstva a konečně jakým způsobem se posunulo nazírání na občanství, školství a emancipaci žen. Dále se orientuje na detailní popis vzdělávání učitelů v českých zemích od 19. století do současnosti, zaměřené hlavně na dobu od Hasnerovy reformy z roku 1869, období první republiky, školství poválečné a přehled současného školství. Poté je práce zaměřena na počátky vzdělávání žen se zacílením na ženy-učitelky. Popisuje problematiku učitelského celibátu, který byl platný za Rakouska-Uherska a první rok samostatného Československého státu. Nastíní změny počtů učitelů a učitelek a to především za posledních 10 let. Práce obsahuje medailonky tří učitelek, průkopnic ženského vzdělávání a vzdělávání učitelek u nás. Líčí pedagogické působení a soukromý život Františky Amerlingové, první učitelky, která dokázala snoubit pracovní i soukromý život, dále také Albíny Honzákové, učitelky, jejíž život ukazuje popisované těžkosti, které ženy musely překonat na své cestě za získáním učitelského povolání a nakonec Marie Provazníkové, učitelky tělocviku v dobách, kdy na dívčích školách nebyla tělesná výchova zavedena. KLÍČOVÁ SLOVA učitelka, společnost, českého školství, 19. století, učitelský celibát, životopis, vzdělávání učitelek
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the development of education of future teachers with a focus on the history of female teachers´ education from the year 1869 to the present. The thesis describes life in the 19th century. Mainlythe greatest sociocultural and political changes that occurred in itform the perspective of economy, industry and commerce, as well as from the changing the point of view on a family, home and population health, and finally, from the point of a shifted vision of citizenship, education and emancipation of women. It also focuses on a detailed description of teacher education in the Czech lands from the 19th century to the present, mainly on the period from Hasner's reform of 1869, the First Republic, post-war education and an overview of contemporary education. The thesis pays attention on the beginnings of women's education with a focus on female teachers. It describes the issue of teacher celibacyvalid for the Austro-Hungarian Empire and the first year of the independent Czechoslovak state. It outlines changes in the numbers of male and female teachers, especially in the last 10 years. The thesis contains medallions of three female teachers, pioneers of women's education and teacher training in our country. It depicts the pedagogical work and private life of Františka Amerlingová, the first teacher who managed to combine professional and private life, of Albína Honzáková, a teacher whose life shows difficulties that women had to overcome on their way to gaining a teaching profession and finally of Marie Provazníková, a physical education teacher at a time when physical education was not introduced at girls' schools. KEY WORDS teacher, society, Czech education, 19th century, teacher celibacy, curriculum vitae, teacher education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Gáliková, DiS. 2.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristýna Gáliková, DiS. 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Gáliková, DiS. 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Gáliková, DiS. 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 395 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB