velikost textu

Vliv totalitního režimu na hudební produkci v ČSSR v letech 1968 - 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv totalitního režimu na hudební produkci v ČSSR v letech 1968 - 1989
Název v angličtině:
The totalitarian regime influence on music production in CSSR betveen 1968 - 1989
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Václav Šindýlek
Vedoucí:
PhDr. Josef Stracený, CSc.
Oponent:
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Id práce:
187671
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy německý jazyk — základy společenských věd (N NJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Normalizace, Neoficiální hudební směry, Underground, Punk, Rock’n’roll, Represe, Nesvoboda, Nátlak
Klíčová slova v angličtině:
Normalization, Unofficial Musical Genres, Underground, Punk, Rock'n'roll, Repression, Unfreedom
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá vlivem totalitního režimu na hudební produkci v Československu v letech 1968 až 1989. Cílem je prozkoumat různé způsoby, kterými se komunistický režim snažil o usměrnění či zamezení šíření vybraných hudebních směrů. Moc totalitního režimu je ukázána na konkrétních případech jako jsou cenzura, zamezování koncertů, fyzické napadání při vystoupeních, zatýkání, vykonstruované procesy, ovlivňování médií, celostátní akce vedené proti hudebníkům či hudebním skupinám, činnost státních institucí atd. Práce poukazuje na neochotu komunistického režimu trpět jakékoliv nezávislé chování ve společnosti. Zároveň jsou zde analyzovány jednak články v médiích, zprávy státní bezpečnosti apod., a jednak některé texty, které reflektovaly politické události ve vymezeném období a současné odborné práce věnující se zkoumané problematice. KLÍČOVÁ SLOVA Normalizace, Neoficiální hudební směry, Underground, Punk, Rock’n’roll, Represe, Nesvoboda, Nátlak
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the influence of the totalitarian regime on musical production in Czechoslovakia between 1968 and 1989. The aim is to explore various ways which the communist regime used to regulate or prevent the propagation of selected musical genres. The power of the totalitarian regime is shown in specific cases, such as censorship, preventing concerts, physical attacts during performances, arrests, artificial processes, media influence, nationwide actions against musicians or music bands, state institutions, etc. The work shoes how the communist regime avoided accepting any independent behavior in the society. At the same time, there are analyzed both articles in the media and state security reports, etc., and some texts reflecting political events in the particular period and current professional work on this topic. KEYWORDS Normalization, Unofficial Musical Genres, Underground, Punk, Rock'n'roll, Repression, Unfreedom
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Václav Šindýlek 676 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Václav Šindýlek 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Václav Šindýlek 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Stracený, CSc. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. 419 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB