velikost textu

Rodinná odolnost z pohledu sanace rodiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodinná odolnost z pohledu sanace rodiny
Název v angličtině:
Family resilience from the perspective of family rehabilitation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Alena Rousková, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Id práce:
187670
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky (27-TE)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika (KKPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Tato diplomová práce s názvem Rodinná odolnost z pohledu sanace rodiny si klade za cíl nahlédnout na sanaci rodiny z perspektivy odolnosti, popsat proces rodinné odolnosti i roli, kterou v ní může mít sociální pracovník, a přispět k reflexi sociální práce. Jejím přínosem je naděje pro sociální pracovníky, že i tváří v tvář tzv. problémovým rodinám se na ně mohou spolehnout a že blaho/úspěch (rodiny) nezáleží jenom na sociální práci nebo sociálních pracovnících. Rodiny z dlouhodobého hlediska svou situaci vesměs zvládají a sociální pracovníci jim mohou pomoci tím, že to uznají, potvrdí sílu rodin a pomohou propojit její zdroje. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována kapitolám Rodina, Resilience – odolnost a Sanace rodiny jako jeden z nástrojů podpory rodiny. Praktická část zobrazuje proces rodinné odolnosti u ohrožené rodiny a autorčinu reflexi vlastního přístupu z pozice sociální pracovnice. Pro zobrazení procesu rodinné odolnosti autorka využila metodu kazuistiku, kterou následně pro její limity doplnila o dynamické porozumění rodině v její situaci. V závěrečné diskusi autorka nahlíží na souvislosti uvedeného příběhu, oborové kontexty, na vlastní jazykový a postojový vývoj a reflexi vlastní cesty. Klíčová slova rodina, rodinná odolnost, sanace rodiny
Abstract v angličtině:
Summary The aim of this diploma thesis called Family resilience from the point refurbishment of a family is to look at the remediation of a family from the perspective of resilience, describe the process of family resilience and the role the social worker can play and to contribute to the reflection of social work. Its benefit is the hope for social workers that even when they face so-called problem families: they can rely on them and that the welfare/success (of a family) does not depend solely on social work or social workers. Families generally manage their situation in the long run and social workers can help them by acknowledging it, by confirming the strength of families, and helping to link its resources. The diploma thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is dedicated to the chapters Family, Resilience and Remediation of a Family as one of the instruments of family support. The practical part describes the process of family resilience in the threatened family and the author's reflection of his own attitude from the position of a social worker. In order to show the family resilience process, the author used the method of casuistry, which she subsequently filled in by the dynamic understanding of a family in given situation for the limits described in this work. In the final discussion, the author looks at the context of the story, interfield contexts, its own language and attitude development, and the reflection of its own path. Keywords family, family resilience, remedition of a family
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Rousková, DiS. 1011 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Rousková, DiS. 206 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Rousková, DiS. 160 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. 335 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 153 kB