text size

Právní postavení rodinných příslušníků unijních občanů ve světle evropského práva

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Právní postavení rodinných příslušníků unijních občanů ve světle evropského práva
Titile (in english):
Legal status of family members of Union citizens in light of European Union Law
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Bc. Tomáš Jirsa
Opponents:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
Thesis Id:
187623
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of European Law (22-KEP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
27/06/2017
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Směrnice 2004/38/ES, rodinní příslušníci, slučování rodin
Keywords:
Citizenship Directive, family members, family reunification
Abstract (in czech):
Abstrakt V raných fázích evropské integrace byl umožněn pobyt v jiné členské zemi nejen ekonomicky aktivním občanům z členských států, ale též jejích rodinným příslušníkům, kteří je doprovází. Unijní zákonodárce si totiž již tehdy dobře uvědomoval sílu rodinných vazeb a riziko, že by ekonomicky aktivní občané mohli být odrazeni od pohybu do jiného členského státu, pokud by je nemohli následovat jejich rodinní příslušníci. V průběhu desetiletí došlo k vytvoření statusu unijních občanů a posílení jak jejich právního postavení v oblasti volného pohybu, tak postavení jejich rodinných příslušníků. Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat aktuální otázky spojené s právním postavením rodinných příslušníků unijních občanů v evropském právu a poskytnout komparaci těchto práv s právy státních příslušníků třetích států a s právy unijních občanů samotných. Tato práce nejdříve přibližuje vývoj institutu občanství Unie a práva volného pohybu celkově a soustředí se na jeho věcnou, teritoriální a osobní působnost. Dále je vysvětleno, jak je rodinný příslušník v sekundárním právu EU definován, a jsou naznačeny rozdíly mezi definicí rodinného příslušníka ve směrnici 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států a ve směrnici 2003/86/ES o slučování rodin. V neposlední řadě práce detailně zkoumá a porovnává konkrétní práva (např. právo vstupu a pobytu na území hostitelského členského státu, prostředky právní ochrany před vyhoštěním) vyplývající z právního postavení rodinného příslušníka unijního občana na straně jedné a ze statusu státního příslušníka třetí země usilujícího o sloučení rodiny na straně druhé. Tato práce se pak mimo jiné snaží navrhnout budoucí vylepšení unijní úpravy v této oblasti.
Abstract:
Abstract The objective of this thesis is to analyse the issues related to the legal status of family members of European Union citizens in light of European Union law, and to compare the rights of family members of EU citizens with the rights of the other third country nationals (further referred to as TCNs) and the EU citizens themselves. The first chapter deals with the institute of EU citizenship and especially stresses the importance of the right of EU citizens and their family members to move and reside freely within the territory of Member States which is connected with the status of an EU citizen. The second chapter is related to the different definitions of family members in EU secondary legislation. The third chapter examines in detail specific rights (e.g.: the right of entry and residence to the territory of the host Member State, protection against expulsion) which are connected with the status of the family member of EU citizens on the one hand and the status of the TCNs on the other hand. The thesis attempts to answer to the questions related to the legal status of family members and tries to suggest possible future adjustments of EU legislature.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Tomáš Jirsa 1.02 MB
Download Abstract in czech Bc. Tomáš Jirsa 43 kB
Download Abstract in english Bc. Tomáš Jirsa 38 kB
Download Opponent's review doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 129 kB
Download Opponent's review JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 136 kB
Download Defence's report 246 kB