velikost textu

Dyslektický žák ve třídě na prvním stupni základní školy a možné přístupy k němu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dyslektický žák ve třídě na prvním stupni základní školy a možné přístupy k němu
Název v angličtině:
: A Dyslexic Student in the Classroom of Primary School and Possible Approaches to him
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Klára Volková
Vedoucí:
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Horská
Id práce:
187615
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Žák s dyslexií, možné přístupy, individuální přístup, pohled učitele, základní škola, výuka na prvním stupni
Klíčová slova v angličtině:
Dyslexic student, possible approaches, individual approach, the teacher’s point of view, elementary school, primary school education
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá přístupy, které je možno ve vztahu k žákovi s dyslexií z pozice třídního učitele uplatnit. Cílem práce je analýza doporučených přístupů k takto znevýhodněným dětem a jejich následné porovnání s praktickými zkušenostmi učitelek, s nimiž jsem měla možnost na toto téma hovořit. V teoretické části je nejprve vymezen předmět řešení a jsou zde vyjasněny klíčové pojmy, jež s touto problematikou souvisí. Je zde také uvedeno, jak by se měl učitel v této situaci správně zachovat a jaké postupy by měl vůči žákovi uplatňovat. Praktická část je realizována cestou kvalitativního výzkumu. Na základě provedených rozhovorů je v této části nastíněno, jaké přístupy k těmto žákům volí jednotlivé učitelky. Také jsou zde analyzovány klíčové faktory, které dle respondentek práci s žáky s dyslexií ovlivňují. V neposlední řadě je zde zohledněn názor odbornice na danou problematiku, která vyučujícím poskytuje mnoho užitečných rad, jak práci s takovým žákem zefektivnit. V rámci rozhovorů bylo analyzováno celkem sedm klíčových faktorů, jež dle respondentek ovlivňují práci s takto znevýhodněným žákem. Těmito faktory jsou: spolupráce s rodiči, podpůrná opatření, poskytnutí pomoci, hodnocení, přizpůsobení chodu třídy jedinci, osobnostní potřeby žáka a překážky znemožňující poskytnutí individuálního přístupu. Na konci diplomové práce je zařazena závěrečná diskuze, ve které jsou podrobněji rozebrány výsledky zkoumání. KLÍČOVÁ SLOVA Žák s dyslexií, možné přístupy, individuální přístup, pohled učitele, základní škola, výuka na prvním stupni
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with approaches which can be used by a class teacher in relation to a dyslexic student. The aim of the diploma thesis is to analyze recommended approaches in relation to such students and their subsequent comparison with practical experience of teachers with whom I had a chance to talk about on this topic. At first, the main issue and the key terms which relate to this problem are clarified in the theoretical part. There is also mentioned how the teacher should behave correctly and what methods should he apply in relation to this student. The practical part is realized by a qualitative research method. On the grounds of accomplished interviews, the approaches of individual teachers are introduced in this part. The key factors which influence work with dyslexic children according to interviewed teachers are also emphasized there. Furthermore, an opinion of an expert on this topic is stated. She gives many useful pieces of advice and recommendations to teachers. Within the interviews, seven key factors which influence work with such students were analyzed. Those factors are: cooperation with student’s parents, supportive tools, help, assessment, adaption of teaching to the student with dyslexia, student’s personality needs and finally obstacles which make the individual approach impossible. At the end of the diploma thesis, the final discussion is set. The results of the research are analyzed in detail there. KEYWORDS Dyslexic student, possible approaches, individual approach, the teacher’s point of view, elementary school, primary school education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Volková 1009 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Klára Volková 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Volková 222 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Volková 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 327 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Horská 313 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 153 kB