velikost textu

Informovanost pacientů s diabetem 2. typu o svém onemocnění ve vybraném regionu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informovanost pacientů s diabetem 2. typu o svém onemocnění ve vybraném regionu
Název v angličtině:
The Awareness of Patients Diagnosed with Type 2 Diabetes About Their Illness in a Selected Region
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Jamborová
Vedoucí:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Alena Váchová
Id práce:
187614
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
diabetes mellitus 2. typu, informace, léčba, komplikace diabetu, civilizační choroba
Klíčová slova v angličtině:
Diabtees mellitus 2. type, informations, therapy, complications of diabetes, diseases of affluence
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce nazvaná Informovanost pacientů s diabetem 2. typu o svém onemocnění ve vybraném regionu, je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části je zaměřena na charakteristiku onemocnění diabetes mellitus, dále pak především na diabetes mellitus 2. typu, včetně léčby a přidružených komplikací tohoto onemocnění. V praktické části jsem se zaměřila na zjišťování stavu informovanosti a znalostí diabetiků 2. typu z regionu Vysočina, a to diabetiků jak z blízkého okolí, tak z diabetologické ambulance nemocnice Nové Město na Moravě. Úroveň informovanosti v jednotlivých oblastech léčby jsem následně porovnávala s odpověďmi na otázky týkající se vlastního dodržování pravidel léčby. Na znalostní otázky odpovídali respondenti většinou správně, co se týče dodržování pravidel léčby, zde už byla situace horší. Nejlépe si respondenti vedli v oblasti sportu, nejhůře v dodržování diety. Velmi špatně si také vedli v otázkách týkajících se akutních komplikací. Správně bylo pouze cca 40 % odpovědí. Lepší znalosti měli pacienti v oblasti chronických komplikací. Zde byla správnost odpovědí 65 %. Posledním dílčím cílem bylo zjistit hlavní zdroj informací, kterým je zcela jednoznačně zdravotnický personál. KLÍČKOVÁ SLOVA diabetes mellitus 2. typu, informace, léčba, komplikace diabetu, civilizační choroba
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis entitled „The Awareness of Patients Diagnosed with Type 2 Diabetes About Their Illness in a Selected Region “is divided into two main parts. In the theoretical part, it focuses on the characteristics of diabetes mellitus, especially on type 2 diabetes mellitus, including treatment and associated complications of this disease. In the practical part I focused on the level of awareness of type 2 diabetics from the Vysočina region, both in diabetics from the neighborhood and from the diabetes clinic of the hospital in Nové Město na Moravě. The level of awareness in the individual areas of treatment was then compared with answers to questions about their own compliance with the treatment rules. Answers to the question of knowledge was mostly correct but the situation about keeping the treatment rules was worse. The best results were in the field of sports, the worst of dieting. They were also very bad in aswering the questions related to acute complications. Only about 40 % of the answers were correct. Knowledge of chronic complications was better. 65 % of the answers were correct. The last partial goal was to find the main source of information, which is clearly the medical staff. KEYWORDS Diabtees mellitus 2. type, informations, therapy, complications of diabetes, diseases of affluence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Jamborová 1.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Jamborová 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Jamborová 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Jamborová 126 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Alena Váchová 399 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB