velikost textu

Horizontal direct effect of the Treaty freedoms

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Horizontal direct effect of the Treaty freedoms
Název v češtině:
Horizontální přímý účinek základních svobod
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Veronika Merjavá
Oponenti:
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D.
Id práce:
187601
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
slobody voľného pohybu, horizontálny priamy účinok, voľný pohyb v Európskej únii, Angonese, Viking, Laval, Fra.bo, de minimis test
Klíčová slova v angličtině:
Treaty freedoms, horizontal direct effect, free movement in the European Union, Angonese, Viking, Laval, Fra.bo, de minimis test
Abstrakt:
Abstrakt v slovenskom jazyku: Vyjadrenie Angely Merkelovej z novembra 2014, že by radšej videla EU bez Veľkej Británie ako kompromitovala voľný pohyb v EU (ktoré sa nakoniec do dňa uzavretia rukopisu tejto práce zhmotnilo v potenciálne vystúpenie Veľkej Británie z EU) bolo jedným z motívov, ktoré primäli autorku k tomu, aby vo svojej práci analyzovala dosah pravidiel upravujúcich voľný pohyb, konkrétne horizontálny priamy účinok slobôd voľného pohybu. Autorka sa v práci zameriava na otázky vyplývajúce zo širšej problematiky legitimity integrácie európskeho trhu, ktoré premietla do konceptu rozdelenia legislatívnych (a širšie povedané regulačných) právomocí medzi EU a členskými štátmi a z toho vyplývajúceho rozdelenia medzi adresátmi jednotlivých ustanovení Zmluvy, teda členskými štátmi a súkromnými subjektmi. Táto práca sa teda zaoberá nasledujúcou otázkou: Do akej miery sa podarilo SDEU rozšíriť európsku integráciu prostredníctvom rozvinutia princípu horizontálneho priameho účinku slobôd voľného pohybu? Podľa tradičného vnímania prevládajúceho po založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva boli jedinými adresátmi ustanovení upravujúcich voľný pohyb v rámci EU členské štáty a súkromným osobám mohli vznikať povinnosti len na podklade európskeho súťažného práva. Avšak ako vyplýva z analýzy obsiahnutej v tejto práci, je dnes už všeobecne akceptované, že toto tvrdenie nie je úplne pravdivé. Ďalej, konzistentná interpretácia európskeho práva a právna istota je podľa názoru autorky dôležitá pre zachovanie vyššie uvedenej legitimity a podpory pre Európsku úniu. Druhá časť tohto výskumu sa preto zaoberá nasledujúcou otázkou: Do akej miery sa doteraz podarilo dosiahnuť konvergenciu v rámci interpretácie voľného pohybu v EU? Alebo inými slovami, za akých podmienok môžu mať tzv. štyri slobody horizontálny priamy účinok? Ako je preukázané v tejto práci existujú aspoň tri rôzne úrovne (a teda aj kritériá) horizontálneho priameho účinku slobôd voľného pohybu. Táto práca preto nakoniec na podklade porovnania s európskym súťažným právom predostiera návrh potenciálnej alternatívy čo sa týka jednotného kritéria pre posudzovanie horizontálneho priameho účinku slobôd voľného pohybu.
Abstract v angličtině:
Abstract in English language: The statement of Angela Merkel from November 2014 that she would rather see the UK out of the EU than compromise the free movement in the EU (which as at the date of the submission of this dissertation materialized in potential Brexit) was one of the reasons which encouraged the author to analyse the reach of free movement rules, more specifically the horizontal direct effect of the Treaty freedoms, in this dissertation. The author focuses on the issues stemming mainly from the broader topic of the legitimacy of market integration which the author translated into the concept of separation of the regulatory competences between the EU and the Member States and related separation between the Treaty provisions’ addressees, namely the Member States and the private entities. This dissertation focuses on the following research question: To what extent has the CJEU advanced the European market integration through the development of the principle of horizontal direct effect of the Treaty freedoms? The starting point after the establishment of the EEC was that the sole addressees of the Treaty freedoms were the Member States whereas the Treaty rules on competition only applied to private entities. However, as is demonstrated throughout this dissertation, it is nowadays generally accepted that this statement does not hold completely true anymore. Further, a consistent interpretation of European law and legal certainty is, in the author’s opinion, important in order to maintain the aforementioned legitimacy and the support for the European Union. The second limb of this research thus deals with the following question: To what degree has there been a convergence achieved with regard to the Treaty freedoms? Or in other words, under what circumstances can each of the four freedoms be deemed to have horizontal direct effect? As discussed in this dissertation, there are at least three different self-standing levels (and thus also criteria) of the horizontal direct effect of the Treaty freedoms. This dissertation therefore ultimately proposes a potential alternative as to the unified criterion in this respect by drawing a comparison with the EU competition law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Merjavá 830 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Merjavá 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Merjavá 13 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D. 404 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 249 kB