text size

Образ русского эмигранта в произведениях С.Д. Довлатова

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Образ русского эмигранта в произведениях С.Д. Довлатова
Title (in czech):
Obraz ruského emigranta v dílech S.D. Dovlatova
Titile (in english):
The Image of a Russian Emigrant in the works of S.D. Dovlatov
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Maria Nigmatova
Supervisor:
PaedDr. Antonín Hlaváček
Opponent:
Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Thesis Id:
187598
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Study programm:
Specialization in Education (B7507)
Study branch:
English Language Oriented at Education — Russian Language Oriented at Education (B AJ-RJ)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
17/01/2019
Defence result:
Fail
Language:
Russian
Keywords (in czech):
emigrace, zobrazení, postava, tvorba, próza
Keywords:
Emigration, Image, Character, Creation, Prose
Abstract (in czech):
ABSTRAKT V této práci bude probrána problematika formování obrazu ruského emigranta v pracích Ruského spisovatele Sergeje Dovlatova. Cílem práce je nejen zkoumat dílo Sergeje Dovlatova z pohledu spisovatele, jehož pohled je bez omezení, ale také se snažit zjistit rysy obrazů ruských emigrantů pomocí stylistických a poetických rysů jeho prózy. V teoretické části této práce jsou analyzovány příčiny třetí vlny emigrace, hlavní představitelé a místo Sergeje Dovlatova v kulturním kontextu USA pro hlubší pochopení problémů třetí vlny ruské emigrace. Nedílnou součástí popisu tématu je biografie Sergeje Dovlatova. zvláštní místo se věnuje studiu umělecké originality prózy S. Dovlatova. Úkolem praktické části je výběr uměleckých a expresivních portrétů ruského emigranta v dílech "Cizinka" a "Kufr" a jejich kategorizace. Způsob psaní bakalářské práce je založen na podrobném studiu a analýze článků, knih a dalších materiálů napsaných samotným Sergejem Dovlatovem, spisovateli a publicisty, kteří charakterizují život a dílo Sergeje Dovlatova. V závěrečné části je uvedena role shrnutí nových poznatků a informací. Součástí závěru je také rozjímání autora nad výsledky jeho práce. KLÍČOVÁ SLOVA Dovlatov, Obraz, Emigrace, Tvorba, Próza 1
Abstract:
ABSTRACT In this paper, it will be dealt with the issue of shaping the image of a Russian emigrant in the works of Russian writer Sergej Dovlatov. The aim of the thesis is not only to examine the work of Sergei Dovlatova from the point of view of the writer whose view is unlimited, but also to try to find out the features of images of Russian emigrants using the stylistic and poetic features of his prose. In the theoretical part of the thesis are analyzed the causes of the third wave of emigration, the main representatives and the place of Sergej Dovlatov in the cultural context of the United States for a deeper understanding of the problems of the third wave of Russian emigration. The biography of Sergej Dovlatov is an integral part of the subject's description. A special place is dedicated to studying the artistic originality of the prose S. Dovlatov. The task of the practical part is the selection of artistic and expressive portraits of the Russian emigrant in the works "Inostranka" and "Kufr" and their categorization. The method of writing a bachelor's thesis is based on detailed study and analysis of articles, books and other materials written by Sergei Dovlatov himself, writers and journalists who characterize the life and work of Sergej Dovlatov. The final part summarizes new findings and information. Part of the conclusion is also the contemplation of the author over the results of the work. KEYWORDS Dovlatov, Image, Emigration, Creation, Prose 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Maria Nigmatova 452 kB
Download Abstract in czech Maria Nigmatova 182 kB
Download Abstract in english Maria Nigmatova 7 kB
Download Supervisor's review PaedDr. Antonín Hlaváček 167 kB
Download Opponent's review Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. 137 kB
Download Defence's report PhDr. Lenka Havelková, Ph.D. 157 kB