velikost textu

Studium inhibičního (toxického) vlivu alkaloidů vybraných druhů rostlin z čeledi Amaryllidaceae na některé lidské enzymové systémy (in vitro studie) III

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium inhibičního (toxického) vlivu alkaloidů vybraných druhů rostlin z čeledi Amaryllidaceae na některé lidské enzymové systémy (in vitro studie) III
Název v angličtině:
Study of inhibition (toxicity) activity of alkaloids from selected plant species of Amaryllidaceae family on human enzyme systems (in vitro study) III
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marcela Šafratová
Vedoucí:
Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Oponenti:
prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
Id práce:
187585
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Kandidát: Mgr. Marcela Šafratová Školitel: Doc. Ing. Lucie Cahlíková PhD. Název disertační práce: Studium inhibičního (toxického) vlivu alkaloidů vybraných druhů rostlin z čeledi Amaryllidaceae na některé lidské enzymové systémy (in vitro studie) III Klíčová slova: Narcissus poeticus cv. Pink Parasol, Amaryllidaceae, alkaloidy, acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa, prolyl oligopeptidasa, cytotoxicita Jako zdroj Amaryllidaceae alkaloidů pro studium jejich biologické aktivity byly vybrány cibule rostliny Narcissus poeticus cv. Pink Parasol. Koncentrovaný alkaloidní extrakt byl připraven standardními extrakčními postupy a separován sloupcovou chromatografií na oxidu hlinitém za použití stupňovité eluce benzinem, chloroformem a ethanolem. Sloupcová chromatografie, vakuová sloupcová chromatografie, preparativní TLC a krystalizace vedly k izolaci 15 alkaloidů, z nichž 2 sloučeniny byly identifikovány jako nové struktury. Identifikace všech izolovaných látek byla provedena na základě spektrometrických technik (NMR, MS, optická otáčivost) a porovnáním získaných dat s literaturou. Alkaloidy izolované v dostatečném množství byly testovány na schopnost inhibovat erytrocytární AChE a sérovou BuChE, POP (byla stanovena IC50), cytotoxicitu, inhibici AKR3C1 a antimikrobiální aktivitu. Cholinesterasová inhibiční aktivita byla stanovena in vitro modifikovanou spektrofotometrickou Ellmanovou metodou. V rámci testování inhibiční aktivity AChE byly všechny testované alkaloidy kromě galanthaminu neaktivní. Nejúčinnějším inhibitorem BuChE byla nově izolovaná látka narcipavlin, která měla inhibiční aktivitu IC50 = 24,4 ± 1,2 µM. Další izolované alkaloidy byly vzhledem k jejich vysoké butyrylcholinesterasové aktivitě považovány za neaktivní (IC50 > 40 μM). Inhibiční aktivita vůči POP byla stanovena spektrofotometrickou metodou, jako substrát byl použit Z-Gly-Pro-p-nitroanilid. Nejúčinnějším POP inhibitorem v rámci studie byl norlykoramin (IC50 = 0,21 ± 0,01 mM), jehož aktivita byla srovnatelná se standardem berberinem (IC50 = 0,14 ± 0,02 mM), a vykázal tak nejsilnější POP inhibici v rámci doposud testovaných Amaryllidaceae alkaloidů. Další izolované alkaloidy byly považovány za neaktivní (IC50 > 20 mM). Z izolovaných alkaloidů, které byly testovány na cytotoxicitu, byl nejvýznamnější haemanthamin, který se vyznačoval selektivním účinkem na nádorové buňky. Testovanými nádorovými liniemi byly Caco-2 (IC50 = 0,99 ± 0,14 µM), HT-29 (IC50 = 0,59 ± 0,0,01 µM) a zdravá linie buněk FHs 74 (IC50 = 19,5 ± 8,9 µM). Některé alkaloidy byly v rámci výzkumu testovány na inhibici enzymu AKR1C3, byly shledány jako neaktivní. Antimikrobiální a antifungální studie, která byla provedena na vybraných alkaloidech, neprokázala žádný významný inhibiční efekt na růst vybraných bakteriálních kmenů a kvasinek.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany and Ecology Candidate: Mgr. Marcela Šafratová Supervisor: Doc. Ing. Lucie Cahlíková PhD. Title of Doctoral Thesis: Study of inhibition (toxicity) activity of alkaloids from selected plant species of Amaryllidaceae family on human enzyme systems (in vitro study) III Key words: Narcissus poeticus cv. Pink Parasol, Amaryllidaceae, alkaloids, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, prolyl oligopeptidase, cytotoxicity Bulbs of Narcissus poeticus. cv. Pink Parasol were selected as a source of Amaryllidaceae alkaloids for study of their biological activity. Concentrated alkaloid extract has been prepared were prepared by standard extraction and fractionated in aluminium oxide column chromatography column using step gradient elution with petrol, chloroform and ethanol. Column chromatography, vacuum liquid column chromatography, preparative TLC and crystallizations resulted in the isolation of 15 alkaloids, 2 of them were identified as new structures. The chemical structures of isolated compounds were determined on the basis of spectrometric techniques (NMR, MS, optical rotation) and by comparison with literature. Alkaloids isolated in sufficient amounts were tested on their inhibitory ability of human erythrocyte AChE and serum BuChE, POP (IC50 was ascertained), cytotoxicity, inhibition AKR3C1 and antimicrobial activity. The cholinesterase inhibitory activity was determined in vitro by modified spectrophotometric Ellman’s method. Within testing the inhibitory activity of AChE all the tested alkaloids proved negative activity except of galanthamine. The most potent inhibitor of BuChE was narcipavline with IC50 value of 24,4 ± 1,2 μM. Other isolated alkaloids were considered to be inactive in these terms given their high butyrylcholinesterase activity (IC50 > 40 μM). The POP inhibition activity was determined spectrophotometric method using Z-Gly-Pro-p-nitroanilid as substrate. The strongest inhibition activity was shown by norlycoramine (IC50 = 0,21 ± 0,01 mM) was comparable to the standard berberine (IC50 = 0,14 ± 0,21 mM). Norlycoramine demonstrated strongest POP activity from till the date tested Amaryllidaceae alkaloids. Other isolated alkaloids were considered to be inactive (IC50 > 20 mM). Haemanthamine was chosen as most potent structure from the isolated alkaloids that were tested on their cytotoxicity, because its selectivity on cancer cell lines. Tested cell lines were Caco-2 (IC50 = 0,99 ± 0,14 µM), HT-29 (IC50 = 0,59 ± 0,0,01 µM) and healthy cell line FHs 74 (IC50 = 19,5 ± 8,9 µM). Some of the isolated alkaloids were tested on their inhibition activity of AKR1C3 enzyme and were considered as inactive. Antimicrobial and antifungal studies carried out on chosen alkaloids did not prove any significant inhibitory effect on growth of selected bacterial strains and yeast cells.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marcela Šafratová 2.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marcela Šafratová 562 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marcela Šafratová 558 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. 316 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 268 kB