velikost textu

Nové trendy v pěstounské péči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové trendy v pěstounské péči
Název v angličtině:
The New Trends in Foster Care
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Čápová
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Oponent:
MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Id práce:
187580
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Novelizace zákona, náhradní rodinná péče, pěstounská péče, zprostředkování pěstounské péče, pěstoun
Klíčová slova v angličtině:
Amendment of the law, substitute family care, foster care, intermediation of foster care, fosterer
Abstrakt:
Abstrakt Svou diplomovou práci jsem psala na téma „Nové trendy v pěstounské péči“. Cílem mé práce bylo zjistit názory pěstounů na změnu systému náhradní rodinné péče, která vznikla novelizací zákona o sociálně právní ochraně dětí v roce 2013. V teoretické části jsem se zabývala změnami, které v novelizaci nastaly, charakterizovala jsem různé formy náhradní rodinné péče, popisovala jsem přípravu pěstounů a žadatelů. V praktické části jsem popisovala průzkum, který po vyhodnocení poukázal na problematiku pěstounské péče po novelizaci v roce 2013 z pohledu oslovených pěstounů. Tímto šetřením byly získané informace ohledně spokojenosti se změnami současného systému náhradní rodinné péče, informace ohledně potřebnosti pěstounské péče na přechodnou dobu i informace ohledně spolupráce se sociálními pracovníky.
Abstract v angličtině:
Abstract I wrote my thesis on „The New Trends in Foster Care“. My work aimed to find out the opinions of foster parents on the chase of the alternative family care system which was formed by the amendment of the Act on social and legal protection of children in 2013. In the theoretical part, I was dealing with the changes that occurred in the amendment, I characterized variol forms of alternative family care and I described the preparation of foster parents and applicants. In the practical part, I described a survey which, after the evaluation, pointed out to the issue of foster care after its amendment in 2013, from the point of view of foster parents. By this survey the information on satisfaction with changes to the current alternative family care system, on the need for foster care for a transitional period, and also information on co-operation with social workers was received. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Čápová 2.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Čápová 319 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Čápová 301 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Čápová 303 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 501 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. 235 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB