velikost textu

Non-conventional signs and trade marks

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Non-conventional signs and trade marks
Název v češtině:
Netradiční označení a ochranné známky
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Uhrinová
Vedoucí:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Id práce:
187556
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Netradiční ochranné známky, zápis ochranné známky, rozlišovací způsobilost, grafické znázornění
Klíčová slova v angličtině:
Non-conventional trade marks, trade mark registration, distinctiveness, graphic representation
Abstrakt:
Abstrakt (ČJ) Tato diplomová práce pojednává o netradičních označeních a ochranných známkách, které se stále více dostávají do popředí zájmu marketingu, obchodníků a také práva, o čemž svědčí i nedávná novela evropského práva ve věci ochranných známek. Hlavním cílem diplomové práce je identifikovat specifika těchto netradičních označení a překážky jejich registrace z pohledu vybraných jurisdikcí a následně zhodnotit důvody a opodstatněnost přístupu jednotlivých zemí. Po historickém nástinu funkcí ochranných známek a vývoje právní úpravy ve vybraných zemích, se práce zabývá vylíčením teoretického právního základu známkoprávní úpravy v Evropské unii, Kanadě, Austrálii a Spojených státech amerických. Jádro práce se pak zaměřuje na konkrétní dopady právní úpravy na jednotlivé druhy netradičních označení a ochranných známek, a to především v souvislosti s rozhodovací praxí úřadů a soudů, zejména Soudního dvora Evropské unie. Analýza se věnuje zvukovým, čichovým a prostorovým ochranným známkám a známkám tvořeným výlučně barvou, a také známkám pohybovým, hologramům, označením pozice a hmatovým označením. Jádro práce je členěno na několik částí, jelikož diplomová práce usiluje o zachycení osobitosti a specifik jednotlivých typů netradičních známek. Každá část se věnuje zejména dvěma hlediskům, která jsou nejčastější překážkou registrace netradičních označení, a to otázce rozlišovací způsobilosti daného označení a možnosti jeho znázornění. U požadavku adekvátního znázornění věnuje práce pozornost také výše uvedené novele evropského práva vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, která uvedený požadavek na grafické znázornění ochranné známky de facto zrušila. Práce usiluje o odhad možných dopadů této novely na zkoumané typy označení a na proces jejich registrace. Před samotným závěrem se práce věnuje stručnému nástinu alternativních prostředků právní ochrany vybraných typů označení a zhodnocení jejich účelnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract (Eng) The submitted master´s thesis discusses non-conventional signs and trade marks, which have grown in significance, especially from the perspective of marketing, traders and law, as was demonstrated by the recent amendments of the European trade mark law. The main aim of this thesis is to identify the particularities of non-conventional signs and obstacles to their registration from the perspective of the selected jurisdictions and consequently, to evaluate the reasons and justifications of the countries´ approach. After a historical overview of trade mark functions and the development of law in the studied jurisdictions, the thesis is concerned with outlining the theoretical legal basis of trade mark protection in the European Union, Canada, Australia and the United States of America. The main focus of the thesis lies in the specific effects of the law on the individual types of non-conventional signs and trade marks, with a particular emphasis on the decisions of offices and courts, especially the Court of Justice of the European Union. The analysis includes sounds, scents, shapes and colours, as well as motion marks, holograms, position marks and tactile signs. The main part of the thesis is subdivided into several sections in order to grasp the particularities and singularities of each type of non-conventional signs. Each section deals primarily with two aspects, which are the most frequent cause of registration refusal, and that is the question of sign´s distinctiveness and the options for its representation. While discussing the proper representation requirement, the thesis pays attention to the aforementioned European law amendment resulting from the Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, which abolishes the graphic representation requirement. The thesis attempts to estimate the effects of the amendment on the studied types of marks and their registration. The last chapter is dedicated to a brief overview of alternative modes of protection of certain signs and an evaluation of their expediency.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Uhrinová 889 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Uhrinová 207 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Uhrinová 207 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 409 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 152 kB