velikost textu

Děti a smrt: téma a motivy smrti v divadle pro děti a mládež

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Děti a smrt: téma a motivy smrti v divadle pro děti a mládež
Název v angličtině:
Children and death. Theme and Motives of Death in Theatre for Children and Youth Audience
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nicola Škvarová
Vedoucí:
Mgr. Petr Christov, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Luděk Horký
Id práce:
187555
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Divadelní věda (DV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Divadlo pro děti a mládež|literatura pro děti a mládež|divadelní hra|dítě|smrt|umírání
Klíčová slova v angličtině:
Theater for children and youth|literature for children and youth|theater play|child|death|dying
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá tématem smrti v českém divadle pro děti a mládež. Vychází z psychologických poznatků o vnímání tématu smrti dětmi, z literatury zabývající se divadlem pro děti a mládež na odborné úrovni, a zejména pak literárněvědnými poznatky. Skrze zevrubnou analýzu dvou divadelních inscenací a jedné rozhlasové inscenace, které jsou součástí aktivního repertoáru, sleduje bakalářská práce dramaturgické přístupy k tématu. Cílem je zjistit, jak tvůrci k tématu přistupují, jaké koncepty smrti divákům nabízejí a co se o smrti dovědí. Analyzované inscenace jsou uvedeny v širším kontextu jak divadelní, tak literární tvorby pro děti a mládež v českém prostředí.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with the theme of death in the Czech theater for children and youth. It is based on psychological learnings about the perception of the topic of death by children, literature dealing with theater for children and youth at a professional level and especially literary-scientific knowledge. Through a thorough analysis of two theater productions and one radio production, which are part of an active repertory, it follows the dramaturgical approaches to the topic. The aim is to find out how the authors approach the topic, what concepts of death they offer the viewers and what they learn about death. The analyzed productions are presented in a broader context of both theater and literary works for children and youth in the Czech environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nicola Škvarová 3.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nicola Škvarová 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nicola Škvarová 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Christov, Ph.D. 384 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Luděk Horký 438 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 152 kB