velikost textu

Role školního speciálního pedagoga na běžných základních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role školního speciálního pedagoga na běžných základních školách
Název v angličtině:
Role of special education teacher at elementary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Denisa Benešová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Id práce:
187554
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
školní speciální pedagog, základní škola, školní poradenské pracoviště, podpůrná opatření, žák se speciálními vzdělávacími potřebami
Klíčová slova v angličtině:
School special education teacher, basic school, school counselling centre, special arrangements, pupil with special educational needs
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá současnou rolí školních speciálních pedagogů na běžných základních školách, konkrétně jejich pozicí v rámci školy, náplní i formami práce a vztahovou stránkou s tím spojenou. Teoretická část práce se zaměřuje na rámcový vývoj speciální pedagogiky a zejména na současná podpůrná opatření přiznávaná jednotlivým žákům. Skupiny žáků vyžadujících podporu ze strany škol a návazných školských zařízeních jsou v práci blíže charakterizovány. Dále text přibližuje jednotlivosti individuálních vzdělávacích plánů a školního poradenského systému, včetně školního poradenského pracoviště a pozice školního speciálního pedagoga, u kterého jsou sledovány dílčí aspekty této profese v návaznosti na poznatky z odborných zdrojů. Empirická část zahrnuje smíšený výzkum. Prvně ukazuje příklady z praxe, konkrétně se jedná o analýzu pěti rozhovorů se školními speciálními pedagogy ze základních škol. Na jednotlivých příbězích z profesního působení jsou demonstrovány současné výzvy, činnosti a role dané pozice. Následně jsou analyzována data z dotazníkového šetření u čtyřiceti respondentů, ředitelů základních škol, kteří vyslovili svůj názor v oblasti působení školních speciálních pedagogů na základních školách. Sleduje se zejména přínos pro základní školy a zkušenosti v obecné rovině s touto pozicí. Diplomová práce se snaží podat objektivní pohled na roli školních speciálních pedagogů s ilustrativními příklady. Práce může posloužit k zvýšení zájmu o danou problematiku a k otevření otázek ke společenské diskusi. KLÍČOVÁ SLOVA školní speciální pedagog, základní škola, školní poradenské pracoviště, podpůrná opatření, žák se speciálními vzdělávacími potřebami
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The purpose of this master thesis is to investigate the role of special education teacher at elementary school in the present condition. It´s concerned especially with the position at school, with the activities and methods of the work and with the professional relationships. The theoretical part focuses on the development of the special education and mainly on the contemporaray special arrangements. This master thesis describes the groups of pupils who need the arrangement from the school and other school institutions. The text shows the charakteristics of individual eduactional plans and of school consultancy services, including the special education teacher and the particular aspects of this profession, based on scientific literature. The empirical part is based on the mixed research. It schows the examples of the practice, the issue is the analysis of five interviews with special education teachers from the basic schools. These interviews illustrative the current role and activities of this profession. Subsequently I analyse data of the questionnaire of forty respondents, directors of basic schools, who described their experience with special school teachers. The master thesis tries to show the objective point of view of the special education teacher at basic schools. The present text can be served to increase the interest and to iniciate the social discussion about the role of this profession. KEYWORDS School special education teacher, basic school, school counselling centre, special arrangements, pupil with special educational needs
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Benešová 2.27 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Denisa Benešová 582 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Benešová 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Benešová 324 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.22 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 153 kB