velikost textu

Využití optických a laserových dat k modelování lesních porostů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití optických a laserových dat k modelování lesních porostů
Název v angličtině:
Utilization of optical and laser data for modeling forest areas
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Jebavá
Vedoucí:
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Dušánek
Id práce:
187553
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
letecké snímky, image matching, laserové skenování,bodové mračno, lesní inventarizace
Klíčová slova v angličtině:
aerial imagery, image matching, laser scanning, point cloud, forest inventory
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá možnostmi využití optických dat k modelování lesních porostů v porovnání s využitím dat leteckého laserového skenování. Nejprve jsou mezi sebou porovnány použité datové sady a vysvětleny příčiny rozdílů. Dále jsou vytvořeny výškové modely vegetace a poté je provedena objektová klasifikace za účelem oddělení zájmových porostů od okolí. V práci je navržen metodický postup vedoucí k identifikaci a vymezení jednotlivých stromů v porostu a následnému zjištění jejich výšky. Jsou zde také shrnuty další možnosti rozvíjející navržený postup. Výsledky práce ukazují, že optická data s rozlišením cca 25 cm jsou vhodná ke zjišťování charakteristik lesních porostů až na úroveň jednotlivých stromů. Výstupy práce mohou sloužit k inventarizaci porostů v hospodářských lesích. Klíčová slova: letecké snímky, image matching, laserové skenování, bodové mračno, lesní inventarizace
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the possible use of optical data for modeling forest area compared with utilization of airborne laser scanning data. At first these two datasets are compared and causes of differences are explained. Then canopy height models are made and object-oriented classification is applied for separation of vegetation stands. Methodical procedure is suggested for delineation and detection individual trees in forest. Then their height is detected. There are summarized and other possibilities for improvement in detection and delineation of trees. The results show that optical data with resolution about 25 cm are suitable for dermining the characteristics of the forest stands up to individual tree level. The outputs of this research can be used for forest inventory. Key words: aerial imagery, image matching, laser scanning, point cloud, forest inventory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Jebavá 3.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Jebavá 28.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Jebavá 167 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Jebavá 161 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 503 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Dušánek 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 152 kB