velikost textu

Reference patterns of "this" and corresponding Czech equivalents

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reference patterns of "this" and corresponding Czech equivalents
Název v češtině:
Rúzné druhy reference zájmena "this" a odpovídající české ekvivalnty
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Čížková
Vedoucí:
prof. PhDr. Aleš Klégr
Oponent:
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Id práce:
187540
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (AJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
ukazovací zájmeno this|distribuce typů reference|exofora|deixe|endofora|nonforická reference|české překladové ekvivalenty
Klíčová slova v angličtině:
demonstrative pronoun this|reference distribution|exophora|deixis|endophora|non-phoric reference|Czech translation equivalents
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce v první řadě zkoumá distribuci různých typů reference anglického ukazovacího zájmena this. Reference se dělí na exoforickou (personální, prostorová, časová, diskurzní, sociální, empatická a emotivní), endoforickou (anafora a katafora) a nonforickou (představovací a poznávací). V druhé řadě tato práce zkoumá, jakým způsobem se do českého jazyka překládají jednotlivé výskyty zájmena this s různými referencemi. Zkoumaný vzorek byl sestaven z 219 výskytů zájmena this v těchto třech britských hrách: Správce (1960) od Harolda Pintera, Veřejné oko (1962) od Petera Shaffera a Pravý inspektor Hound (1968) od Toma Stopparda. České překlady těchto her posloužily jako zdroj pro druhou část výzkumu. Analýza her prokázala, že nejčastějším typem reference zájmena this je exoforická deiktická reference, přesněji řečeno její podtyp prostorová deixe. Výsledkem překladové analýzy je zjištění, že zájmeno this je nejčastěji překládáno pomocí českého ukazovacího zájmena ten. Klíčová slova: ukazovací zájmeno this, distribuce typů reference, exofora, deixe, endofora, nonforická reference, české překladové ekvivalenty
Abstract v angličtině:
Abstract This MA thesis is first of all concerned with the distribution of different types of reference of the English demonstrative pronoun this. Reference can be divided into exophoric (personal, spatial, temporal, discourse, social, empathetic, and emotional deixis), endophoric (anaphora and cataphora), and non-phoric reference (introductory and recognitional). The second aim of this thesis is to study the way by which the individual occurrences of the pronoun this with different reference are translated into the Czech language. The sample that was studied consisted of 219 occurrences of this collected from three British plays: The Caretaker (1960) by Harold Pinter, The Public Eye (1962) by Peter Shaffer, and The Real Inspector Hound (1968) by Tom Stoppard. The Czech translations of these plays were used for the second part of the research. The analysis of the plays showed that the most frequent type of reference of this is exophoric deictic reference, more precisely its subtype spatial deixis. The outcome of the translational analysis was the finding that this is most frequently translated by the Czech demonstrative pronoun ten. Keywords: demonstrative pronoun this, reference distribution, exophora, deixis, endophora, non-phoric reference, Czech translation equivalents
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Čížková 1.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Čížková 867 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Čížková 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Čížková 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Aleš Klégr 280 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 152 kB