text size

Obraz postavení ženy a muže v albánské literatuře na začátku 20. století

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Obraz postavení ženy a muže v albánské literatuře na začátku 20. století
Titile (in english):
The view for women's and men's status in Albanian literature at the beginning 20th century
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Dorina Mulla
Supervisor:
Mgr. Přemysl Vinš
Opponent:
Mgr. Dajana Vasiljevićová
Thesis Id:
187526
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of South Slavonic and Balkan Studies (21-KJBS)
Study programm:
Philology (B7310)
Study branch:
South East European Studies (JV)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
10/09/2019
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
postavení ženy a muže|albánská literatura|žena v literatuře|muž v literatuře|Sterjo Spasse|Haki Stërmilli
Keywords:
women's and men's status|Albanian literature|woman in literature|man in literature|Sterjo Spasse|Haki Stërmilli
Abstract (in czech):
Abstrakt Cílem této práce je srovnání dvou významných albánských románů - "Sikur të isha djalë" (''Kdybych byla chlapcem") od spisovatele Haki Stërmilliho a románu "Pse?!" ("Proč?!") od autora Sterjo Spasseho se zaměřením na postavení ženy a muže v tradiční venkovské společnosti v první polovině 20. století. Román "Sikur të isha djalë" vypráví příběh mladičké Diji, která prostřednictvím svého deníku popisuje každodenní život jedné albánské venkovské rodiny. Její zápisky odhalují neradostnou realitu venkovského života, řídícího se podle starobylých patriarchálních zákonů, a postavení žen, které plně záviselo na vůli rodičů a manžela. V románu "Pse?!" je oproti tomu hlavním hrdinou mladý muž, Gjon Zaveri, který – rovněž prostřednictvím deníkových zápisků – nabízí čtenáři pohled do starostí mladého člověka v Albánii v první polovině 20. století, na jeho neutuchající touhu vymanit se z těsných pout přísných společenských pravidel. Oba romány jsou jedněmi z prvních příkladů delší albánské prózy a představují jistý žánrový i tematický milník v historii albánské literatury. Romány, na nichž lze vypozorovat silnou inspiraci některými významnými evropskými autory a jejich díly 19. století, je možné zařadit na pomezí albánského romantismu a realismu, přestože oba romány byly vydány až v první polovině minulého století. I tento fakt ukazuje jistou časovou opožděnost albánského literárního vývoje, jímž se práce bude rovněž podrobně zabývat, stejně jako rolí uvedených románů v kontextu albánského literárního vývoje ve sledované době. Pozornost bude věnována také životům obou autorů, kteří jsou v českém prostředí prakticky neznámí, a analýza se soustředí na obraz postavení mužů a žen, tedy na častý námět moderní albánské literatury. Klíčová slova postavení ženy a muže, albánská literatura, žena v literatuře, muž v literatuře, Sterjo Spasse, Haki Stërmilli
Abstract:
Abstract The aim of this thesis is to compare two important Albanian novels – “Sikur të isha djalë” (“If I Were a Boy”) by Haki Stërmilli and “Pse?!” (“Why?!”) by Sterjo Spasse, focusing on the position of a woman and a man in traditional rural society of the first half of the 20th century. Novel “Sikur të isha djalë” tells the story of young Dija who uses her diary to describe the everyday life of an Albanian rural family. Her notes reveal the bleak reality of rural life, following the pattern of the old-world patriarchal rules, and the position of women that was fully dependent on the will of their parents and husbands. On the contrary, in novel “Pse?!”, the protagonist is a young man Gjon Zaveri who – also by means of diary notes – offers the reader an insight into the concerns of a young person in Albania of the first half of the 20th century, their endless desire to break out of the tight bonds of the strict social rules. Both novels belong to the first examples of longer Albanian prose and represent a certain genre as well as thematic milestone in the history of Albanian literature. The novels, which are strongly inspired by some significant European writers and their works from the 19th century can be observed, can be classified as being on the borderland of Albanian romanticism and realism, although both novels were published as far as the first half of the 20th century. This fact also shows the lateness of the Albanian literary development that the work will also deal with in detail, just like the role of the aforesaid novels in the context of Albanian literary development in the period in question. Attention will be also paid to the lives of both writers, who are practically unknown in the Czech milieu, and the analysis focuses on the depiction of the position of men and women, i.e. the frequent theme of modern Albanian literature. Key words The status of woman and man, albanian literature, woman in literature, man in literature, Sterjo Spasse, Haki Stërmilli
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Dorina Mulla 591 kB
Download Abstract in czech Dorina Mulla 92 kB
Download Abstract in english Dorina Mulla 129 kB
Download Supervisor's review Mgr. Přemysl Vinš 126 kB
Download Opponent's review Mgr. Dajana Vasiljevićová 302 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. 152 kB