velikost textu

Žák s ADHD s problematickým chováním z pohledu učitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žák s ADHD s problematickým chováním z pohledu učitele
Název v angličtině:
The schoolchild with ADHD and problematic behavior from a teacher´s perspective
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aneta Pohlová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Anna Mašková
Id práce:
187440
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
žák školního věku, problematické chování, škola, vzdělání, výuka, učitelský pohled, ADHD
Klíčová slova v angličtině:
The pupil, problematic behavior, school, education, teacher´s perspective, Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce pojednává o zkušenostech učitelů k žákům, kteří mají diagnostikován syndrom ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Cílem práce bylo prozkoumat, co učitelé považují za důležité při práci s dětmi a jaké faktory ovlivňují vztah mezi učitelem a žákem. V první části jsou popsány projevy dítěte s ADHD ve školním prostředí, vztahy učitel - žák, škola - rodina a emoční prožívání pedagogů. Teoretická část vychází z již realizovaných výzkumů. Empirická část se zabývá kvalitativním výzkumem, který hledá odpovědi na otázky, jaký je pohled učitelů na problematiku ADHD a problematické chování u dítěte. Výsledky ukazují, že učitelé se zaměřují při práci se žáky s ADHD na získávání informací z rodinného prostředí, aby lépe porozuměli žákovi. K nejčastějším problémům, se kterými se učitelé setkávají, patří nefungující komunikace, malá spolupráce rodičů, převaha negativních emocí u učitelů a nepřetržitá nutnost nacházení speciálních metod, které pomohou žákovi s ADHD ve výchovně-vzdělávacím procesu. Klíčová slova Žák školního věku, problematické chování, škola, vzdělání, výuka, učitelský pohled, ADHD
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with experiences of the teacher to pupils who were diagnosed with ADHD syndrome (attention deficit hyperactivity disorder). The aim of this thesis was to find out what teachers see as the main issue while they work with children and what factors influence the relationshiop between teacher and pupil. The first part of the thesis describes the behaviour of child with ADHD in the school enviroment, relationships between teacher and pupil, school and family, and emotional experiences of pedagogues. Theoretical part is based on previous researches. The empirical part deals with qualitative research which is trying to find out what perspective educators have on ADHD issue and on problematic behaviour of children. The outcomes show, that teachers are focused on getting information from family enviroment. These information help them to better understand the pupil with ADHD. The most common problem faced by teachers is non- functional communication, parent´s lack of cooperation, the predominance of negative emotions experienced by teachers and constant necessity to find new methods which could help the pupil with ADHD in educational proces. Keywords The pupil, problematic behavior, school, education, teacher´s perspective, Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Pohlová 1.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Aneta Pohlová 815 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Pohlová 312 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Pohlová 229 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 367 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Mašková 483 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB