velikost textu

Zpracování metodiky správného držení těla a její ověření v hodinách dramatické výchovy v rámci ŠVP.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zpracování metodiky správného držení těla a její ověření v hodinách dramatické výchovy v rámci ŠVP.
Název v angličtině:
Create the methodic of correct posture and evaluating it during the drama lessons within the school educational plan.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eliška Jílková
Vedoucí:
Mgr. Radmila Svobodová
Oponent:
doc. Radek Marušák
Id práce:
187437
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Držení těla, dítě, dramatická výchova, náprava chybného držení, sledování, pohádka, divadelní představení.
Klíčová slova v angličtině:
Posture, child, Drama in Education, reparation of the wrong posture, fairy tale, theatre performance.
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce „Zpracování metodiky správného držení těla a její ověření v hodinách dramatické výchovy v rámci školního vzdělávacího programu“ propojuje správné držení těla s výukou dramatické výchovy. V oblasti držení těla však nikoliv jako teoretické pojednání o tom, co je známo snad každému učiteli a co dokládá tato citace stará přes čtyři desítky let: „Příznivý vliv správného držení těla na zdravý růst a vývoj všech orgánů a na rozvoj jejich funkcí uvádí lékařská literatura a denně potvrzuje životní zkušenost.“1 Práce si klade za cíl zkoumat problematiku skrze praxi a to konkrétně propojením s - dnes již etablovaným předmětem a rovněž způsobem výuky v ostatních předmětech – dramatickou výchovou. Teoretickou část rozděluji na dvě oblasti: správné držení těla a dramatickou výchovu. Obojí nejprve definuji a zasazuji do kontextu, poté se věnuji vybraným aspektům, které jsou pro tuto práci relevantní. V praktické části vymezuji okolnosti a podmínky vytváření a ověřování metodiky správného držení těla ověřované v hodinách dramatické výchovy. Celek pak propojuje ověřování metodiky, nazkoušení pohádky Princezna na hrášku a básní Malá pohádka o řepě a Perníková chaloupka v rámci širšího kontextu. Součástí chronologického postupu ověřovacích hodin a jejich reflexí je i jedenáct cviků cílených na správné držení těla. U teoretické části jsem jako východisko pro určení vad držení těla použila výsledky dotazníkového šetření mezi lékaři. V praktické části pomocí dotazníků a pozorování ověřuji, zda se správné držení pozitivně projevuje u osvojování hereckých rolí i při hereckém výkonu samotném. V závěru práce potvrzuji hypotézy formulované v teoretické části, tedy že správné držení těla pozitivně ovlivňuje osvojování hereckých rolí a kladně se promítá i do samotného hereckého výkonu. Klíčová slova: držení těla, dítě, dramatická výchova, náprava chybného držení, pohádka, divadelní představení 1 BERDYCHOVÁ, Jana. Učíme děti správnému držení těla. Praha, 1972. s. 5. 27-019-72
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis "Development of the methodology of correct posture and its verification in drama lessons within the school educational program" connects the correct posture with the teaching of dramatic education. In the area of posture, however, it is not as a theoretical discourse of what is known to every teacher, as is proved by this quote dating back over four decades: "The positive influence of proper body posture on healthy growth and development of all organs and the development of their functions is stated by medical literature and confirmed by everyday experience.” The aim of the thesis is to examine the problems through practice, in particular by connecting with the already established subject and also the way of teaching in other subjects – dramatic education. The theoretical part is divided into two areas: correct posture and dramatic education. Both of them are first defined and put into context, then I deal with selected aspects that are relevant to this work. In the practical part I define the circumstances and conditions of creation and verification of the methodology of correct posture verified in drama lessons. The ensemble then combines methodological validation and rehearsing the fairytale The Princess and the Pea and the poems A Short Fairytale on Beet and Gingerbread Cottage within a wider context. Part of the chronological process of verification hours and their reflections are eleven exercises aimed at proper posture. In the theoretical part, I used the results of a questionnaire survey among physicians as a basis for determining the posture defects. In the practical part, using questionnaires and observation, I verify that correct posture is positively reflected in the acquisition of the acting roles and the acting itself. At the end of the thesis I confirm the hypotheses formulated in the theoretical part, namely that the correct posture of the body positively influences the acquisition of the acting roles and is positively reflected in the acting itself. Keywords: posture, child, Drama in Education, reparation of the wrong posture, fairy tale, theatre performance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Jílková 2.45 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eliška Jílková 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Jílková 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Jílková 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radmila Svobodová 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Radek Marušák 209 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 152 kB