velikost textu

Reflexe změn v prožívání u adolescentních chlapců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reflexe změn v prožívání u adolescentních chlapců
Název v angličtině:
Reflection of changes in experiencing by adolescent boys
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Rejsková
Vedoucí:
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Voldřich
Id práce:
187435
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adolescence, gender, identita, prožívání, psychosociální změny, vývoj
Klíčová slova v angličtině:
adolescence, gender, identity, experience, psychosocial changes, development
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá obdobím dospívání u chlapců. Hlavním cílem práce je rozšíření poznatků o chlapcích v kontextu naší společnosti a doby. Konkrétně pak zjistit, jak chlapci prožívají své dospívání a změny s ním související. Akcent je kladen na psychosociální změny a identitní otázky v dospívání. Práce se také zaměřuje na to, jakým způsobem a s kým chlapci o těchto změnách komunikují. V teoretické části práce jsou shrnuty základní poznatky týkající se adolescence, které respektují bio-psycho-sociální model osobnosti. Další kapitola je věnovaná identitě a vlivným teoriím. Poslední kapitola diskutuje aktuální témata související s dospíváním u chlapců, a to rizikové chování spojené s užíváním návykových látek a dále pak téma nových technologií a jejich vliv na život adolescentů. V empirické části je představen hlavní metodologický rámec práce, který je založen na kvalitativní analýze semistrukturovaných rozhovorů a doplňkové metodě Nedokončených vět, které byly realizovány se sedmi chlapci ve věku 14-16 let. Pro zpracování byla použita metoda zakotvené teorie. Následně jsou pak data vzešlá z výzkumu analyzována a interpretována. Chlapci své dospívání chápou jako plynutí, na první pohled si změny s ním spojené moc nepřipouštějí, nicméně vnitřně se jimi poměrně intenzivně zabývají. Změny se u nich projevují v šesti základních oblastech – osobní identita, vrstevnická parta, vztah k návykovým látkám, rodinné prostředí, přechod na střední školu a budoucí cíle. Tyto změny komunikují především se svými vrstevníky, které znají delší dobu a kterým důvěřují. KLÍČOVÁ SLOVA adolescence, gender, identita, prožívání, psychosociální změny, vývoj
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with adolescent boys. The aim is to extend knowledge about boys in the context of our society and time. Specifically to find out how boys experience their adolescence and changes relating to it. The emphasis is on psychosocial changes and identity issues in adolescence. The thesis also focuses on how and with whom they talk about these changes. The theoretical part of the thesis summarizes the basic knowledge about adolescence that respects the bio-psycho-social model of personality. The next chapter is devoted to identity and influential theories related to it. The last chapter discusses current issues related to boy's adolescence, the risk behavior associated with substance use, and new technologies and their impact on the life of adolescents. Empirical part introduces methodology of research, which is based on a qualitative analysis of semi-structured interview and Unfinished sentences with boys aged of 14-16. Processing the interviews and sentences was done using the grounded theory method. Research data is then analyzed and interpreted. Boys understand their adolescence as a flow. At first glance they do not accept the changes, but internally they deal with them intensivelly. Changes are reflected in six core fields – personal identity, peer group, relationship to substance use, family environment, transition to high school and future goals. These changes are communicated mainly with peers, they have known for a long time and trust. KEYWORDS adolescence, gender, identity, experience, psychosocial changes, development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Rejsková 1.42 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Rejsková 3.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Rejsková 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Rejsková 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 381 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Voldřich 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB