velikost textu

Modelování potenciálního výskytu bobra evropského v povodí Mže

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modelování potenciálního výskytu bobra evropského v povodí Mže
Název v angličtině:
Modeling of potential distribution of beaver in watershed of the river Mže
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Procházková
Vedoucí:
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Id práce:
187430
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Krajina a společnost (NKRAS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na habitatové nároky bobra evropského a konflikty z toho vyplývající v povodí Mže. Na základě aktuálního výskytu se věnuje predikci potenciální distribuce druhu. V úvodní části je podrobně popsán modelový druh a jeho habitatové nároky. Další pozornost je věnována výskytu bobra evropského na území České republiky s důrazem na povodí Mže. Na základě již známých dat o výskytu bobra evropského v zájmovém území je vyhodnocen potenciální výskyt bobra, na základě analýzy jeho habitatových nároků s využitím programů ArcGIS 10.2 a MAXENT 3.3. Tyto výsledky jsou podloženy terénním mapováním na vybraných lokalitách. Součástí diplomové práce jsou tabulky, grafy a tematické mapy, které přehledně představují výsledky studie. Hlavním cílem práce je popsat habitatové nároky bobra evropského, predikovat jeho další šíření v povodí Mže a identifikovat případné konfliktní zóny. Klíčová slova: bobr evropský, Castor fiber, Mže, habitatový model, MaxEnt
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis is focused on habitat requirements of European beaver (Castor fiber) and conflicts arising thereof in the catchment area of the river Mže. Based on current occurence the potential distribution of this species is predicted. In the introductory part the model species and his habitat requierements are described. Further attention is given to occurence of European beaver in the area of the Czech republic with emphasis on the catchment area of the river Mže. On the basis of know data concerning occurence of European beaver in the area of interest the potentional distribution of beaver is evaluated based on habitat requirements using programmes ArcGIS 10.2 and MAXENT 3.3. These results are supported by terrain mapping in selected areas. Tables, grafs and thematic maps , which clearly represent the results, are part of submitted thesis. Thus, the main aim of the thesis is to describe habibat requirements of European beaver, predict his future spreding in the catchment area of river Mže and identify possible conflict zones. Keywords: the Eurasian beaver, Castor fiber, Mže river, habitat modeling, MaxEnt
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Procházková 10.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zuzana Procházková 17.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Procházková 137 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Procházková 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Václav Treml, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Zuzana Procházková 189 kB