velikost textu

Rozvojová a migrační politika jako nástroje soudobé turecké geopolitiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvojová a migrační politika jako nástroje soudobé turecké geopolitiky
Název v angličtině:
Development and migration policy as instruments of contemporary Turkish geopolitics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Nora Hlavatá
Vedoucí:
Mgr. Jiří Hasman
Oponent:
Ing. Břetislav Tureček
Id práce:
187429
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Globální migrační a rozvojová studia (NGMRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Turecko, uprchlické krize, zahraniční politika, rozvojová pomoc, migrace, Two-Good teorie
Klíčová slova v angličtině:
Turkey, refugee crisis, foreign policy, development aid, migration, Two-Good Theory
Abstrakt:
ABSTRAKT Jednou ze zemí, která se v posledních letech těší velkému mezinárodnímu zájmu, je Turecko. Dlouhé období pasivní zahraniční politiky orientované primárně na Západ bylo vystřídáno velice aktivní zahraniční politikou zaměřenou na vlastní region. Turecko zahrnulo do své zahraniční politiky nové nástroje a aktivity, které jsou více v souladu s pozicí střední mocnosti. Dva z nástrojů zahraniční politiky, které pro Turecko v posledních letech nabyly na důležitosti, jsou rozvojová pomoc a migrační politika, respektive jeho reakce na uprchlické krize. Vliv na to má mimo jiné i fakt, že v důsledku syrské krize Turecko v současné době hostí na svém území více než tři miliony uprchlíků. Základním cílem této diplomové práce je analyzovat změny v migrační a rozvojové politice Turecka v kontextu jeho celkové zahraniční politiky a též způsob uplatnění těchto témat k navyšování své měkké síly. Obecnějším cílem pak je pokusit se využít zjištěných poznatků pro rozšíření Two-Good teorie o nástroje měkké síly. Two-Good teorie se snaží vysvětlit chování států z hlediska jejich směřování k udržení současného stavu, nebo změny současného stavu v různých oblastech mezinárodních vztahů. Jak z diplomové práce vyplynulo, Turecko využívalo zmíněné nástroje k budování své pozice především na začátku milénia po nástupu Strany spravedlnosti a rozvoje k moci. Jasně definovaná geopolitická vize a ekonomická prosperita dala vzniknout velice aktivní zahraniční politice. Jako střední mocnost Turecko dokázalo v této době formulovat obě politiky tak, aby přispívaly jeho statusu odpovědného regionálního hráče. Pokračující syrská krize a destabilizovaný region Blízkého východu však ukázaly, jak moc byla turecká pozice závislá na křehké stabilitě v regionu. V posledních letech, kdy se Turecko bezesporu cítí ohrožené okolní situací, vidíme odklon od nástrojů měkké síly k daleko tradičnějším nástrojům tvrdé síly. To se projevilo i na jeho přístupu k rozvojové pomoci a řešení uprchlické krize. Tyto nástroje se dostávají z pohledu budování a posilování pozice Turecka do pozadí a z hlediska Two-Good teorie tak slouží spíše k udržování stavu. Klíčová slova: Turecko, uprchlické krize, zahraniční politika, rozvojová pomoc, migrace, Two- Good teorie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT One of the countries that has enjoyed great international interest in recent years is Turkey. The long period of passive foreign policy oriented primarily towards the West has been replaced in recent years by a very active foreign policy focused on its own region. Turkey has included new instruments and activities in its foreign policy that are more in line with the position of the Middle Power. Two of the foreign policy instruments that have become important in Turkey include development aid and migration policy, or more precisely its response to refugee crises. This is also due to the fact that, as a result of the Syrian crisis, Turkey currently hosts more than three million refugees on its territory. The main goal of this thesis is to analyze the changes in Turkey's migration and development policy in the context of its overall foreign policy, as well as the way in which these issues are used to increase its soft power. The more general goal is to try to use the findings to enrich the Two-Good Theory with soft power tools. The Two-Good Theory attempts to explain the behavior of states in terms of their inclination towards maintaining status quo or changing the status quo in different areas of international relations. As shown by the diploma thesis, Turkey used these tools to build its position, especially at the beginning of the millennium after the Justice and Development Party´s entry into power. Clearly defined geopolitical vision and economic prosperity have created a very active foreign policy. As a middle power, Turkey has managed to frame both policies at this time in such a way that it contributed to its status as a responsible regional player. The ongoing Syrian crisis and the destabilized Middle East region, however, showed how much the Turkish position depended on fragile stability in the region. In recent years, as Turkey feels endangered by the surrounding situation, we see a shift away from soft power instruments to far more traditional instruments of hard power. This was inevitably reflected in its approach to development aid and refugee crisis solutions. These instruments are being overshadowed in relation to building and strengthening Turkey's position and, from the viewpoint of the Two-Good Theory, are more likely to contribute to maintain the status quo. Key words: Turkey, refugee crisis, foreign policy, development aid, migration, Two-Good Theory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nora Hlavatá 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nora Hlavatá 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nora Hlavatá 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Hasman 303 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Břetislav Tureček 551 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 152 kB