velikost textu

Stravování a pohybová aktivita na základní škole.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stravování a pohybová aktivita na základní škole.
Název v angličtině:
Catering and physical activities at elementary school.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dana Sauerová
Vedoucí:
doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Oponent:
Mgr. Hana Rotková
Id práce:
187423
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Stravování, pohybová aktivita, základní škola, zdravý životní styl
Klíčová slova v angličtině:
Catering, physical activity, elementary school, healthy life style
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce řeší problematiku stravování a pohybové aktivity dětí na základní škole, a to srovnáním dvou kategorií – mladšího a staršího školního věku. Cílem této práce je nejprve zmapovat situaci, zjistit, jaká je úroveň stravovacích návyků a pohybové aktivity a zda se výsledky liší ve vztahu k věku dítěte. Pro zajištění podkladů výzkumného šetření byla vytvořena sada otázek ankety pro žáky, v níž jsem se zaměřila na dva aspekty tohoto tématu – dopolední a polední stravování a volnočasové aktivity s důrazem na pohybovou aktivitu. Hlavním zjištěním je fakt, že děti i rodiče jsou o správných stravovacích návycích i důležitosti pohybové aktivity dobře informováni a i v praxi se je snaží uplatňovat. Výsledkem je pak negativní odpověď na otázku, zda přímo souvisí věk dítěte, resp. vliv rodičů na děti, s kvalitou stravovacích návyků a intenzitou pohybové činnosti. KLÍČOVÁ SLOVA Zdravý životní styl, strava, pohybová aktivita, mladší školní věk, starší školní věk, výživová a pohybová doporučení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This work deals with the issue of eating and physical activity of children in elementary school by comparing two categories - younger and older school age. The aim of this work is first to map the situation, to find out what is the level of eating habits and physical activity and whether the results differ in relation to the child's age. To provide the background to the research, a set of questionnaire questions for pupils was devised, focusing on two aspects of this topic - morning and afternoon meals and leisure activities with an emphasis on physical activity. The main finding is the fact that both children and parents are well informed about good eating habits and the importance of physical activity and they are usually trying to apply them in practice. The result is a negative answer to the question whether the age of the child is directly related, respectively. the influence of parents on children, the quality of eating habits and the intensity of physical activity. KEYWORDS A healthy lifestyle, healthy diet, physical aktivity, younger school age, older school age, nutritional and movement recommendation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dana Sauerová 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dana Sauerová 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dana Sauerová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Rotková 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB