velikost textu

Kvalita pedagogických praxí z pohledu učitelů základních škol a studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita pedagogických praxí z pohledu učitelů základních škol a studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Název v angličtině:
The opinions of primary education teachers and students of Teacher Training for Primary Schools (I.ST) on quality of pedagogical practices.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Loucká
Vedoucí:
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Id práce:
187395
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
praxe, fakultní škola, fakultní učitel, mentoring, dotazník
Klíčová slova v angličtině:
pedagogical practice, clinic school, practice teacher, mentoring, questionnaire
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na názory studentů a učitelů z fakultních škol ohledně jednotlivých praxí během studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Cílem práce je analyzovat faktory ovlivňující spolupráci studenta a fakultního učitele z pohledu fakultních učitelů a studentů. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části definuji základní pojmy týkající se praxí, fakultních škol, mentoringu a studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Stěžejním bodem praktické části bude kvantitativní výzkum v podobě dotazníku, jenž bude obsahovat otevřené i uzavřené otázky. Na závěr práce je shrnutí a zhodnocení celé diplomové práce. KLÍČOVÁ SLOVA Praxe, fakultní škola, fakultní učitel, mentoring, dotazník
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The Master´s Thesis is focused on the opinions of students and teachers from clinical schools about pedagogical practices during studying Teacher Training for Primary Schools (I.ST). The aim of this thesis is, based on gained information from primary education teachers and students of The Faculty of Education of the Charles University in Prague, to find out opinions from the subjects, possibly find some suggestions how to improve these practices. The Master´s Thesis is divided into theoretical part and practical part. In the theoretical part I give a definition of basic terms related to practices, clinic schools, mentoring and the study of Teacher Training for Primary Schools (I.ST). The main point of the practical part is quantity research represented by questionnaire which concludes open-ended and close- ended questions. At the end is a summary and evaluation of my Master´s Thesis. KEYWORDS Pedagogical practice, clinic school, practice teacher, mentoring, questionnair
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Loucká 1.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Loucká 147 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Loucká 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Loucká 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 408 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 495 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 153 kB