velikost textu

Detekce sněhové pokrývky z webových kamer

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Detekce sněhové pokrývky z webových kamer
Název v angličtině:
Snow cover detection from webcam images
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Fišer
Vedoucí:
Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Id práce:
187385
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sněhová pokrývka, zpracovaní obrazu, dalkový průzkum Země, in-situ, webkamera
Klíčová slova v angličtině:
snow cover, image processing, remote sensing, in-situ, webcam
Abstrakt:
Abstrakt Práce zkoumá možnosti využití webových kamer jakožto zdroje prostorových dat o výskytu sněhu. Cílem práce je navržení vhodné metody detekce sněhové pokrývky ze snímků webových kamer. Na vzorku snímků 6 webových kamer ČHMÚ je provedena detekce sněhové pokrývky metodami pixelové klasifikace. Je zkoumán vliv velikosti trénovacího souboru na přesnost klasifikace. Celková přesnost dosažená metodou SVM je 97,46 %. Dále je cílem navrhnout systém pro určení podílu sněhem pokrytého území. Vytvořený algoritmus se skládá z několika dílčích kroků: třídění a registrace snímků, detekce sněhu, zavedení souřadnicového systému, výpočtu velikosti zkoumané plochy a podílu sněhem pokrytého území. Navržený model je možné použít pro automatizované zpracování snímků různých webových kamer. Ze získaných denních hodnot podílu sněhem pokrytého území jsou vytvořeny křivky tání sněhové pokrývky. Výsledky jsou validovány pomocí dat vybraných stanic ČHMÚ. Navržený a parametrizovaný model potvrzuje možnost úspěšně využít webové kamery jako doplněk pozemního měření meteorologických stanic a pro validaci produktů dálkového průzkumu Země.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the possibility of using webcams as a source of spatial data for snow occurrence. The aim of this study is to propose a suitable method of snow cover detection from web camera images. From a sample of 6 webcams of the Czech Hydrometeorological Institute (CHMI) the snow cover is detected by pixel classification methods. The effect of training file size on the accuracy of classification is examined and the overall accuracy achieved by the SVM method was shown to be 97.46%. This study also aims to propose a system for determining the proportion of snow-covered areas. The algorithm consists of several sub-steps: filtering and registration of images, detection of snow, introduction of a coordinate system, calculation of the size of the surveyed area and the proportion of snow-covered area. The designed model can be used for automatic processing of images for various webcams. The melting curves of the snow cover are generated from the obtained daily values of the snow covered area. The results are validated using data from selected CHMI stations. The proposed and parameterized model confirms the possibility of successful use of webcams as a complement to ground measurement of meteorological stations and for the validation of remote sensing products.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Fišer 4.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Fišer 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Fišer 220 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. 430 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 152 kB