velikost textu

Lokální integrační politiky vůči imigrantům: příklad Prahy a Barcelony

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lokální integrační politiky vůči imigrantům: příklad Prahy a Barcelony
Název v angličtině:
Local integration policies towards immigrants: an example of Prague and Barcelona
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbora Holinková
Vedoucí:
RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Yana Leontiyeva
Id práce:
187374
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Globální migrační a rozvojová studia (NGMRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
migrační politika, lokální integrační politika cizinců, Praha, Barcelona
Klíčová slova v angličtině:
migration policy, local integration policy of foreigners, Prague, Barcelona
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je komparace přístupů k integraci cizinců na lokální úrovni v Praze a v Barceloně. Autorka chce dále zjistit, zda jsou politiky aplikované Barcelonou přenositelné do českého prostředí. Práce vychází z vybraných konceptů zaměřených na integraci cizinců do hostitelské společnosti (klasická typologie národních integračních modelů nebo integrační modely založené na psychologických aspektech dle Berryho) a její součástí jsou také definice migrační a integrační politiky (Baršová, Barša 2005; Penninx 2016; Bosswick, Heckman 2006 a další). Vzhledem k charakteru práce byla zvolena kvalitativní metoda výzkumu skládající se z analýzy sekundárních zdrojů (odborné studie, výroční zprávy, koncepční materiály vlád a municipalit, statisticky zaměřené zdroje). Vedle toho byly realizovány polo-strukturované rozhovory se zástupci místních samospráv v Praze a v Barceloně. Lokální integrační politiky vznikají ve specifickém kontextu daného státu, součástí práce je i nástin migrační historie Česka a Španělska, institucionální zabezpečení migračních a integračních politik na jednotlivých administrativních úrovních (národní, regionální, lokální) a jejich vývoj. Bylo zjištěno, že město Barcelona má v decentralizovaném systému vládnutí silnou pozici a významně promlouvá do postavení cizinců na svém území. Zatímco hlavní město Praha spíše implementuje národní integrační politiky. Přístupy měst k integraci cizinců mají také souvislost s historicko-kulturním pozadím společnosti. Města mají důležitou roli v začlenění nově příchozích cizinců do společnosti, k tomu je zapotřebí i sdílení příkladů dobré praxe ze zahraničí. Práce potvrdila předpoklad, že město Barcelona je v oblasti integračních politik celkově zkušenější nežli hlavní město Praha (ocenění, mezinárodní projekty). Nicméně obě města se mohou vzájemně inspirovat.
Abstract v angličtině:
The main aim of this thesis is the comparison of approaches to integration of foreigners at the local level in Prague and Barcelona. The author also wants to find out if the policies applied in Barcelona are transferable to the Czech environment. The thesis is based on selected concepts focused on the integration of foreigners into the host society (classical typology of national integration models or integration models based on psychological aspects by Berry) and its components included on the definition of migration and integration policy (Baršová, Barša 2005; Penninx 2016; Bosswick, Heckman 2006 and others). Due to the nature of the work, a qualitative method of research was selected, consisting on the analysis of secondary sources (expert studies, annual reports, governmental and municipal policies, statistical sources). In addition, semi-structured interviews were held with representatives of local governments in Prague and Barcelona. Local integration policies are created in a specific context of the state. The work is also an outline of the migratory history of the Czech Republic and Spain, the institutional provision of migration and integration policies at individual administrative levels (national, regional, local) and their development. It has been found that the city of Barcelona has a strong position in the decentralized system of governance of Spain, and speaks strongly about the status of foreigners in its territory. While the City of Prague rather implements national integration policies. The approaches of cities to the integration of foreigners are also related to the historical and cultural background of society. Cities have an important role to play in integrating newly arrived foreigners into society, sharing examples of good practice abroad. The work confirmed the assumption that the City of Barcelona is more experienced in integration policies than the capital city of Prague (awards and international projects). However, both cities can inspire each other.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Holinková 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Holinková 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Holinková 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D. 289 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Yana Leontiyeva 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Barbora Holinková 2.06 MB