velikost textu

Non-equity Crowdfunding: Funding Success and Dynamics on Hithit

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Non-equity Crowdfunding: Funding Success and Dynamics on Hithit
Název v češtině:
Non-equity crowdfunding: Úspěch a dynamika financování na Hithitu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Machová
Vedoucí:
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.
Id práce:
187344
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
crowdfunding, rewards, social media, funding dynamics, success determinants
Klíčová slova v angličtině:
crowdfunding, rewards, social media, funding dynamics, success determinants
Abstrakt:
Non-equity Crowdfunding: Funding Success and Dynamics on Hithit Veronika Machová Abstrakt Non-equity crowdfunding, inovativní způsob financování nových nápadů, v posledních letech enormně roste. Crowdfundingové projekty jsou většinou charakterizovány předem stanoveným peněžním cílem a délkou kampaně. Potenciální přispěvatelé mohou navíc pozorovat úroveň financování, kterou poskytují jiní, což naznačuje, že informace o předchozích příspěvcích hrají zásadní roli v chování přispěvatelů. Získali jsme data z české crowdfundingové platformy Hithit, což nám umožnilo empiricky analyzovat determinanty úspěchu a dynamiku financování crowdfundingových projektů. Výsledky z několika probit regresí ukazují, že kratší kampaně a kampaně, které nabízejí soukromé odměny nižší hodnoty, mají větší pravděpodobnost úspěchu—ale tyto výsledky neprokazují kauzalitu. Krátká kampaň signalizuje sebevědomí; tento pozitivní signalizační efekt převažuje nad efektem marketingových příležitostí u dlouhé kampaně. Uplatněním modelu fixních efektů na panelová data jsme zjistili, že výše příspěvků je negativně spojena s již dosaženou úrovní financování, což dokládá existenci free-riding efektu. Dopad minulých příspěvků se však v závěrečné fázi kampaně obrátí, protože se zvyšuje riziko selhání. Navíc jsme prokázali významný pozitivní efekt nedávné marketingové aktivity na sociálních sítích na výši příspěvků. Naše zjištění pomáhají lépe porozumět chování přispěvatelů na Hithitu a lze je zobecnit na jiné platformy s podobnými rysy.
Abstract v angličtině:
Non-equity Crowdfunding: Funding Success and Dynamics on Hithit Veronika Machová Abstract Non-equity crowdfunding, as an innovative way of financing new ideas, has been growing enormously over recent years. Crowdfunding projects are often characterized by a predetermined monetary goal and the length of the campaign. Furthermore, potential contributors can observe the level of funding provided by others, which suggests that details of previous contributions play an essential role in funding behavior. We obtain data from the Czech crowdfunding platform Hithit, which allow us to empirically analyze the determinants of success and the funding dynamics of crowdfunding projects. Outcomes from several probit regressions indicate that shorter campaigns and campaigns offering private rewards of lower value are more likely to be successful—but these results do not demonstrate causality. A short campaign signals confidence; this positive signaling effect outweighs the marketing- opportunities effect of a long campaign. Applying fixed effects model to panel data, we show that the amount of contributions is negatively associated with the level of funding already achieved, providing evidence of free-riding effect. However, the effect of past contributions is reversed in the final phase of the campaign as the risk of breakdown increases. Moreover, we found a positive and significant impact of recent marketing activity on social media on the amount of contributions. Our findings help generate a greater understanding of the funding behavior of contributors on Hithit and can be generalized to other platforms with similar features.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Machová 2.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Machová 106 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Machová 213 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Machová 131 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Gregor, Ph.D. 329 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. 494 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB