velikost textu

Drogové trestné činy - srovnání české a španělské právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Drogové trestné činy - srovnání české a španělské právní úpravy
Název v angličtině:
Drug Offences - Comparison of the Czech and Spanish Legislation Abstract
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Petr
Vedoucí:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
187343
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
drogové trestné činy, Česká republika, Španělsko
Klíčová slova v angličtině:
drug offences, Czech Republic, Spain
Abstrakt:
Drogové trestné činy - srovnání české a španělské právní úpravy Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá porovnáním současné platné hmotněprávní úpravy tzv. drogových trestných činů v prostředí trestního práva České republiky a Španělského království. Její stěžejní úlohou je poskytnout svému čtenáři, prostřednictvím srovnání zákonných ustanovení, jejich judikatorního výkladu i názorů trestněprávní vědy, ucelený obraz aktuální zákonné úpravy v obou zemích. Práce se celkově skládá ze čtyř částí systematicky rozdělených do patnácti kapitol. V úvodní části se věnuje mezinárodní a evropské úpravě. V té ve svých jednotlivých kapitolách stručně představuje tři základní mezinárodní úmluvy Organizace spojených národů a současně platnou unijní úpravu v rámci primárního i sekundárního práva Evropské unie, tvořící společné východisko pro obě národní legislativy. V druhé části práce představuje národní českou úpravu tzv. drogových deliktů, kde v jednotlivých kapitolách postupně rozebírá samotný pojem drogových trestných činů ve smyslu trestněprávní nauky, způsob a důvody současné platné legální definice zakázaných návykových látek a jejich jednotlivé skutkové podstaty dle jejich pořadí v českém trestním zákoníku. Analogicky se pak v části třetí věnuje platné úpravě ve Španělském království. V obou těchto částech pak práce klade důraz na využití ustálené judikatury obou nejvyšších soudů. V části čtvrté jsou obě úpravy podrobeny srovnání s ohledem na své nejvýraznější rozdíly s důrazem na jednotlivé zákonem chráněné zájmy, způsoby definice zakázaných návykových látek a porovnání trestnosti jednání v základních a kvalifikovaných skutkových podstatách. Při tomto srovnání se práce rovněž zaměřuje na hranice trestní odpovědnosti za tyto trestné činy v obou zemích a snaží se nalézt východiska de lege ferenda, která by byla aplikovatelná v právu České republiky. V této části autor rovněž vyjadřuje své názory k jednotlivým srovnávaným aspektům obou úprav. V závěru práce autor obecně kriticky hodnotí obě srovnávané úpravy a možnosti budoucích úprav tuzemské legislativy v oblasti tzv. drogových trestných činů. Klíčová slova: drogové trestné činy, Česká republika, Španělsko 57
Abstract v angličtině:
Drug Offences – Comparison of the Czech and Spanish Legislation Abstract This diploma thesis deals with the comparison of the current substantive law regulation of so-called drug offences in the criminal law environment of the Czech Republic and the Kingdom of Spain. Its key task is to provide its readers with a comprehensive picture of the current legal regulation in both countries by comparing their legal provisions, their case-law and opinions of the criminal law science. The thesis consists of four parts systematically divided into fifteen chapters. In the introductory part, it deals with international and European regulation. In its respective chapters, it briefly presents three fundamental international conventions of the United Nations and the current EU legislation in the framework of the primary and secondary law, forming a common basis for both national legislations. In the second part of the thesis, it presents a national Czech regulation of so-called drug offences, where the individual chapters successively analyse the drug offences term as such in the sense of criminal law science, the form and motives of the current legal definition of prohibited narcotic substances and their individual bodies of the crime according to their order in the Criminal Code of the Czech Republic. Analogically, part three deals with the regulation in the Kingdom of Spain. In both of these parts, the work emphasizes the use of the settled case law of both Supreme Courts. In part four, both regulations are compared with regard to their most striking differences, with an emphasis on individual legally protected interests, ways of defining banned addictive substances, and comparing punishability in both basic and qualified bodies of the crimes. In this comparison, the work also focuses on the limits of criminal responsibility for these crimes in both countries and tries to find the de lege ferenda grounds that would be applicable in the law of the Czech Republic. In this part, the author also gives his views on the individual aspects of both regulations. At the end of the thesis, the author critically evaluates both compared regulations and possibilities of future modifications of the Czech national legislation in the field of so-called drug offences. Klíčová slova: drug offences, Czech Republic, Spain 58
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Petr 681 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Petr 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Petr 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 501 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 209 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB