velikost textu

Citová vazba u osob s poruchou sexuální preference

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Citová vazba u osob s poruchou sexuální preference
Název v angličtině:
Nature of attachment regarding individuals with sexual preference disorder
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Irena Golebiowská
Vedoucí:
PhDr. Bc. Ivana Křížová
Oponent:
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Id práce:
187331
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Citová vazba, poruchy sexuální preference, parafilie, sexuální delikvence
Klíčová slova v angličtině:
Attachment, sexual preference disorders, paraphilia, sexual delinquency
Abstrakt:
NÁZEV: Citová vazba u osob s poruchou sexuální preference AUTOR: Irena Golebiowská KATEDRA (ÚSTAV) Psychologie VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Bc. Ivana Křížová, Ph.D. Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá povahou citové vazby u osob s poruchou sexuální preference. Cílem práce je u vybraných jedinců s poruchou sexuální preference hloubkově prozkoumat rané i pozdější vztahové zkušenosti a zhodnotit jejich možný význam v kontextu psychosexuálního vývoje a sexuálně delikventního jednání těchto osob. V teoretické části práce je nejprve představen koncept citové vazby, v jehož rámci jsou nastíněna východiska a základní pojmy teorie attachmentu. Dále jsou popsány typy citové vazby a vybrané metody měření attachmentu v dospělosti. Následující část práce podává přehled stěžejních informací o poruchách sexuální preference. Pozornost je věnována klasifikaci, základním teoriím vzniku, dále je ve stručnosti popsán psychosexuální vývoj parafilních jedinců a specifika pojmu sexuální delikvence. Závěrem je nastíněn možný význam povahy citové vazby v kontextu poruch sexuální preference. V empirické části práce jsou představeny životní příběhy tří mužů s poruchou sexuální preference, kteří spáchali sexuální delikty. Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s probandy a metody Adult Attachment Interview (AAI). Rovněž byl administrován Tématicko apercepční test (TAT) jako doplňující výzkumná metoda. Výsledky výzkumu nasvědčují, že vztahové zkušenosti, které vybraní jedinci s poruchou sexuální preference získali v období dětství na základě vztahu s rodiči ovlivnily kvalitu jejich pozdějších partnerských vztahů a promítaly se i do způsobu, kterým páchali sexuální delikty. Klíčová slova: Citová vazba, poruchy sexuální preference, parafilie, sexuální delikvence
Abstract v angličtině:
TITLE: Attachment regarding individuals with sexual preference disorder AUTHOR: Irena Golebiowská DEPARTMENT: Psychology SUPERVISOR: PhDr. Bc. Ivana Křížová, Ph.D. Abstract This Master’s thesis deals with the nature of attachment regarding individuals with sexual preference disorder. The aim is to examine in depth early and later relationship experiences of selected individuals with sexual preference disorder and to evaluate their potential significance in the context of psychosexual development and sexually delinquent behaviour of these people. The theoretical part first introduces the concept of attachment and outlines the background and the basic concepts of the attachment theory. The following part describes types of attachment and selected methods of assessing adult attachment. The next section provides a summary of key information about sexual preference disorders. Attention is paid to the classification and basic theories of origin of the sexual preference disorders. The psychosexual development of individuals with paraphilia and the specifics of the concept of sexual delinquency are also briefly described. Finally, it outlines the possible significance of the nature of emotional attachment in the context of sexual preference disorders. The empirical part of the thesis presents life stories of three men with sexual preference disorder who have committed sexual offenses. Data were obtained using semi-structured interviews with probands and the Adult Attachment Interview (AAI) method. The Thematic Apperception Test (TAT) was also used as an additional research method. The results of the research suggest that relationship experiences the selected individuals with sexual preference disorder acquired in childhood based on their relationships with parents affected the quality of their later relationships and subsequently reflected also in the manner in which they have committed sexual offenses. Key words: Attachment, sexual preference disorders, paraphilia, sexual delinquency
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Irena Golebiowská 1.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Irena Golebiowská 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Irena Golebiowská 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Irena Golebiowská 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Bc. Ivana Křížová 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB