velikost textu

Rozvoj profesních kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj profesních kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ
Název v angličtině:
Development of professional competencies of primary school teachers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ing. Markéta Kosová
Vedoucí:
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Klára Vondřičková
Id práce:
187329
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání učitelů, profesní kompetence, konstruktivistické postupy učení, teorie – praxe, reflexe, portfolio
Klíčová slova v angličtině:
education of teachers, professional competencies, constructivist learning theory, theory – practice, reflection, portfolio
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce vypracovaná na téma Rozvoj profesních kompetencí učitelů 1. stupně základní školy si pokládá výzkumnou otázku: „Jaký význam ve vzdělávání učitelů má praxe a její délka v rozvoji profesních kompetencí učitelů 1. stupně základní školy?“ Cílem práce je představit a analyzovat efektivní způsoby rozvoje profesních kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v kombinované formě studia. Konkretizovat význam praxe a její délky v rozvoji profesních kompetencí. Zpracovat konkrétní případy, tj. případy významnosti praxe a její délky v rozvoji profesních kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ. S oporou o odbornou literaturu jsou v teoretické části vymezeny základní pojmy související s tématem práce: učitel, kompetence, klíčové kompetence, pedagogické znalosti a dovednosti, konstruktivistický přístup ve vzdělávání a způsoby profesního rozvoje učitelů. Pozornost je věnována teorii, praxi a jejímu postavení ve vzdělávání učitelů. Reflexe, kooperace a portfolio jsou zde uvedeny jako efektivní prostředky profesního rozvoje učitelů zabezpečující propojení teoretických znalostí a praktických zkušeností. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum, data získaná pomocí rozhovoru byla uspořádána do případových studií. Následná analýza jednotlivých studií pomohla nalézt odpověď na výzkumnou otázku. Z výzkumu vyplývá, že praxe je neoddělitelnou součástí učitelského vzdělávání. Za předpokladu využívání efektivních prostředků profesního rozvoje je její délka významným faktorem ovlivňujícím rozvoj profesních kompetencí učitelů. KLÍČOVÁ SLOVA vzdělávání učitelů, profesní kompetence, konstruktivistické postupy učení, teorie – praxe, reflexe, kooperace, portfolio
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis on topic Development of professional competencies of Primary School teachers considers the research question: "What is the significance of teacher training and its length in the development of the professional competencies of primary school teachers?". The aim of the thesis is to introduce and analyze effective ways of developing the professional competencies of primary school teachers in the combined form of study. Contextualize the importance of practice and its length in the development of professional competencies. To deal with specific cases, ie cases of significance of practice and its length in the development of professional competencies of primary school teachers. With the support of professional literature, the basic theorems related to the topic of work are defined in the theoretical part: teacher, competencies, key competences, pedagogical knowledge and skills, constructivist approach in education and methods of professional development of teachers. Attention is paid to theory, practice and its position in teacher education. Reflection, cooperation and portfolio are mentioned here as effective means of professional development of teachers, ensuring the interconnection of theoretical knowledge and practical experience. The practical part is focused on qualitative research, the data obtained through the interview was arranged into case studies. Subsequent analysis of individual studies helped find the answer to the research question. Research shows that practice is an inseparable part of teacher education. Assuming the use of effective means of professional development, its length is an important factor influencing the development of teachers' professional competencies. KEYWORDS teacher´s training, proffesional competencies, Constructivist Learning Theory, theory - practice, reflection, portfolio
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Markéta Kosová 2.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ing. Markéta Kosová 471 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Markéta Kosová 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Markéta Kosová 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 715 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Vondřičková 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 154 kB