velikost textu

Další vzdělávání jako jeden z možných prostředků boje proti syndromu vyhoření u pedagogů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Další vzdělávání jako jeden z možných prostředků boje proti syndromu vyhoření u pedagogů
Název v angličtině:
The further education as the one of the possiblites how teachers fight with burnout syndrome
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Červinková
Vedoucí:
PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Id práce:
187325
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — speciální pedagogika (N PG-SPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Syndrom vyhoření, pedagogové, další vzdělávání, učební styly, psychické naladění
Klíčová slova v angličtině:
Burnout syndrome, educators, further education, learning styles, psychic attunement
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zacílená na další vzdělávání jako jeden z možných prostředků boje proti syndromu vyhoření u pedagogů. Je členěná do dvou hlavních částí, na teoretickou a praktickou. Tyto části se následně dále dělí do kapitol a podkapitol. V teoretické části diplomové práce se zaměřuji na učitele jako celkový pojem, konkrétněji na osobnostní rysy učitelů, jejich klíčové kompetence, také na postavení učitelů v České republice, vývoj jejich profesní dráhy, také jejich vzdělávání a možnosti dalšího vzdělávání. Rovněž si vydefinujeme, co jsou to supervize, jaké druhy a formy známe, pozastavíme se také u průběhu supervizí a kompetencí supervizora. Nastíníme si také, co je to sociální prostředí ve škole. V druhé části teoretického dílu se také podíváme na syndrom vyhoření, jeho teoretické vymezení, příznaky, které se k němu pojí, jeho projevy a důsledky, zmíníme také rizikové faktory pro jeho vznik a uvedeme si některé možnosti, jak syndromu vyhoření předcházet. Praktická část obsahuje výzkum, který jsem prováděla na vybraných školách v Chrudimi. Hlavním cílem diplomové práce je porovnání počtu výskytů předpokladů syndromu vyhoření na školách s různými přístupy ke vzdělávání.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis is aimed at further education as one of the possible means of combating the burnout syndrome of pedagogues. It is divided into two main parts, theoretical and practical. These sections are then subdivided into chapters and subchapters. In the theoretical part of the thesis I focus on teachers as an overall concept, more specifically on the personality traits of teachers, their key competences, the position of teachers in the Czech Republic, the development of their professional career, their education and the possibilities for further education. We also define what supervisors are, what types and forms we know, we will also look at supervision processes and their competencies. We will also discuss what the social environment is in school. In the second part of the theoretical part, we also look at the burnout syndrome, its theoretical definition, the symptoms associated with it, its manifestations and its consequences, we will also mention the risk factors for its formation and give us some possibilities of preventing the burnout syndrome. The practical part includes research that I did at selected schools in Chrudim. The main aim of this diploma thesis is to compare the incidence of burnout assumptions in schools with different approaches to education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Červinková 1.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Červinková 267 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Červinková 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Červinková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D. 152 kB