velikost textu

Změny dopravního chování a volba dopravního prostředku studenty na trase České Budějovice – Praha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny dopravního chování a volba dopravního prostředku studenty na trase České Budějovice – Praha
Název v angličtině:
Changes in transport behavior and modal-choice by students on the route from České Budějovice to Prague
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Hornych
Vedoucí:
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Chmelík
Id práce:
187322
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
volba dopravního prostředku, dopravní chování, veřejná doprava
Klíčová slova v angličtině:
modal-choice, transport behavior, public transport
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na volbu dopravního prostředku a změny dopravního chování a to především u studentů na trase Praha – České Budějovice. Trasa je vybrána z důvodu rozšiřující se dálniční sítě a nově zavedených autobusových a vlakových linek. Kategorie studentů je zajímavá z hlediska omezených možností v rámci financí v souvislosti se zaměstnanými. Porovnání preferencí těchto skupin je cílem této práce. Ověření cíle proběhlo pomocí kvantitativního a kvalitativního výzkumu v podobě dotazníku. Dotazník hodnotící zaměstnance byl vytvořen Centrem pro výzkum veřejného mínění, zatímco pro vyhodnocení studentských preferencí byl vytvořen specifický dotazník autorem této práce. V rozporu s původními předpoklady bylo zjištěno, že studenti preferují cestovní čas před cenou a zaměstnanci flexibilitu před cestovním časem. Cílem práce je tedy určení významu vybraných faktorů při volbě dopravního prostředku a sledování rozdílů významu těchto faktorů mezi zaměstnanci a studenty. Dále práce hodnotí konkurenceschopnost jednotlivých dopravních módů. Klíčová slova: volba dopravního prostředku, dopravní chování, veřejná doprava
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to modal-choice and changes of transport behaviour, especially for students on the route from Praha to České Budějovice. The route is chosen due to expanding of the highway and to newly introduced bus and train services. The category of the students is interesting terms to limited options in the context of finances in relation to employees. The comparison of the preferences of these groups is the goal of the thesis. The goal verification has been completed by quantitative and qualitative research by questionnaire. The questionnaire for employees was created by Public opinion research centre, while the questionnaire for the students was created specifically by the author of the thesis. Contrary to the original assumptions, the thesis found that students prefer travel time ahead of the price and employees prefer flexibility ahead of the travel time. The goal of this thesis is determination of meaning chosen factors in modal-choice and monitoring differences of these factors between employees and students. Further, the thesis evaluate competitiveness each of transport modes on the chosen route. Keywords: modal-choice, transport behaviour, public transport
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Hornych 2.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Hornych 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Hornych 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 1.05 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Chmelík 347 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. 152 kB