velikost textu

Analýza vybraných strategických plánů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza vybraných strategických plánů
Název v angličtině:
The analyse of selected strategic documents
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Edita Hoštičková
Vedoucí:
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.
Id práce:
187318
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
strategické plánování, strategický plán, akční plán, regionální rozvoj, vnější faktory, vnitřní faktory
Klíčová slova v angličtině:
strategic planning, strategic plan, action plan, regional development, external factors, internal factors
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce je zjistit, jaké aktivity, opatření apod. uvádějí města ve svých strategických, případně akčních plánech a určit, jak a proč se liší priority zkoumaných měst. Podobně se snaží stanovit, nakolik tyto aktivity odpovídají otázkám řešeným v analytických částech. Zkoumanými městy jsou: Hodonín, Krnov, Nový Jičín, Sokolov, Havlíčkův Brod, Klatovy, Jindřichův Hradec, Žďár nad Sázavou, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Otrokovice, Bílina, Rakovník, Dvůr Králové nad Labem, Česká Třebová a Varnsdorf. Jako hlavní metoda byla použita hloubková analýza strategických a akčních plánů, na základě které bylo zjištěno, že návrhové části většinou odpovídají analytickým částem. Následně se však přednostně realizují ty projekty, na které je možné čerpat prostředky z dotačních titulů. Některá města to přímo uvádějí ve svých strategických dokumentech. Zkoumaná města se nejvíce zaměřují na dopravu, veřejnou správu a komunikaci s veřejností a rekreaci a cestovní ruch. Naopak opomíjenými oblastmi jsou zdravotnictví, životní prostředí a kultura. Města byla na základě zaměření svých strategických plánů rozřazena do čtyř skupin. Tyto skupiny byly dále testovány na vlivy různých faktorů. Testovanými faktory jsou poloha a zpracovatel. Ani u jednoho z faktorů nebyl potvrzen statisticky významný vliv na zaměření měst, resp. jejich zařazení do skupin. U nejvíce zacílených měst bylo dále hodnoceno, zda město plánuje rozvojové nebo jiné aktivity. Z analýzy bylo zjištěno, že se převážně nejedná o rozvojové. Klíčová slova Strategické plánování - strategický plán - akční plán - regionální rozvoj - vnější faktory - vnitřní faktory
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis researches which activities state cities in their strategic or action plans. In the thesis is tested if these activities correspond with questions solved in analytical parts, especially SWOT analyzes. Selected cities are: Hodonín, Krnov, Nový Jičín, Sokolov, Havlíčkův Brod, Klatovy, Jindřichův Hradec, Žďár nad Sázavou, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Otrokovice, Bílina, Rakovník, Dvůr Králové nad Labem, Česká Třebová and Varnsdorf. The main method used in this diploma thesis is the in-depth analysis of strategic and action plans. On the basis this method was found that the activities mostly correspond to the analytical part. But preferentially are realised projects, for which can be used funding from grants, some cities state it directly in their strategic documents. The researching cities focus on the transport, the public administration and the communication with the public and the recreation and the tourism. By contrast, neglected areas are health services, the environment and the culture. Based on the focus of their strategic plans, cities were divided into four groups, these groups were then tested on effects of various factors. Tested factors are the location and the author, nor one of them has been confirmed statistically significant influence on the orientation of cities, or their inclusion in groups. The most targeted cities were evaluated from perspective development, it was explored whether cities are planning developing or non developing activities. The analysis revealed that cities mostly plan non developing activities. Key words Strategic planning - strategic plan - action plan - regional development - external factors - internal factors
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Edita Hoštičková 2.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Edita Hoštičková 420 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Edita Hoštičková 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Edita Hoštičková 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 493 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Miškovský, Ph.D. 345 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 152 kB